COVID-19 Fight
7 matches in 5 dictionaries. Details
köszönöm szépenexp
  1. thank you very much
   USA: θæ'ŋk yuː' ve'riː· mʌ'tʃ UK: θæŋk juː veriː mʌtʃ
igen szépen köszönöm!exp
  1. thanks awfully!
   USA: θæ'ŋks ɔ'fʌ·liː· UK: θæŋks ɔːfliː
nagyon szépen köszönömexp
  1. thanks very much
   USA: θæ'ŋks ve'riː· mʌ'tʃ UK: θæŋks veriː mʌtʃ
  1. thank you very much
   USA: θæ'ŋk yuː' ve'riː· mʌ'tʃ UK: θæŋk juː veriː mʌtʃ
  1. thank you ever so much
   USA: θæ'ŋk yuː' e'vəː· soʊ' mʌ'tʃ UK: θæŋk juː evər soʊ mʌtʃ
köszönöm szépen!exp
Köszönöm szépen!undef
nagyon szépen köszönöm!undef
Report or add missing word to a dictionary...