COVID-19 Fight
5 matches in 4 dictionaries. Details
kalapált3
    1. beaten
      USA: biː'tʌ·n UK: biːtn
kalapált a szíve13
    1. his heart was pounding
      USA: hʌ·z hɔ'rt wʌ·z paʊ'ndɪ·ŋ UK: hɪz hɑt wɔz paʊndɪŋ
kalapált3
utólag még kalapál/tör
kalapált3
Report or add missing word to a dictionary...