COVID-19 Fight
kapitányv
  1. skipper
   USA: skɪ'pəː· UK: skɪpər
 1. sports
  1. skip
   USA: skɪ'p UK: skɪp
  1. keeper
   USA: kiː'pəː· UK: kiːpər
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
  1. slang cap
   USA: kæ'p UK: kæp
kapitány azaz ezredesi rang a haditengerészetbennoun
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
kapitány (hajóé)v
  1. master
   USA: mæ'stəː· UK: mɑstər
kapitányav
  1. captain
   USA: kæ'ptʌ·n UK: kæptɪn
kapitányi rangnoun
  1. captaincy
   UK: kæptɪnsiː
kapitányságnoun
  1. nick
   USA: nɪ'k UK: nɪk
  1. captaincy
   UK: kæptɪnsiː
partizánhajó kapitányanoun
  1. privateer
   UK: praɪvətɪər
hosszú járatú hajó kapitányanoun
  1. master mariner
   USA: mæ'stəː· me'rʌ·nəː· UK: mɑstər mærɪnər
Report or add missing word to a dictionary...