COVID-19 Fight
29 matches in 6 dictionaries. Details
katonai szolgálatnoun
  1. military service
   USA: mɪ'lʌ·te"riː· səː'vʌ·s UK: mɪlɪtriː səːvɪs
katonai szolgálati kötelezettségnoun
 1. mil
  1. US draft
   USA: dræ'ft UK: drɑft
katonai szolgálatot teljesítexp
  1. see service
   USA: siː' səː'vʌ·s UK: siː səːvɪs
katonai szolgálatra alkalmasexp
  1. fit for service
   USA: fɪ't frəː· səː'vʌ·s UK: fɪt fəː səːvɪs
katonai szolgálatra alkalmatlanadj
 1. mil
  1. unserviceable
   USA: ʌ'nsəː"vʌ·sʌ·bʌ·l UK: ʌnsəːvɪsəbl
katonai szolgálatra kényszerítv
  1. impress
   USA: ɪ'mpre"s UK: ɪmpres
kötelező katonai szolgálatnoun
  1. selective service
   USA: sʌ·le'ktɪ·v səː'vʌ·s UK: sɪlektɪv səːvɪs
  1. conscription
   USA: kʌ·nskrɪ'pʃʌ·n UK: kənskrɪpʃn
tényleges katonai szolgálatbanexp
  1. under arms
   USA: ʌ'ndəː· ɔ'rmz UK: ʌndər ɑmz
  1. on active service
   USA: ɔ'n æ'ktɪ·v səː'vʌ·s UK: ɔn æktɪv səːvɪs
katonai szolgálatnoun
  1. r Dienst
   'diːnst
   1. pluralForm:
   2. Dienste
   1. genitiveForm:
   2. Dienstes
   3. Diensts
katonai szolgálatra alkalmasadj
katonai szolgálatnoun
  1. informal m régiment
  1. Belgium f milice
katonai szolgálatundef
  1. old arme
  1. arma
   tsz: le armi
katonai szolgálatbanundef
katonai szolgálatot teljesítundef
katonai szolgálatot teljesítv
katonai szolgálatot teljesítőundef
katonai szolgálatra alkalmatlannak nyilvánítundef
felmentés katonai szolgálat alólundef
kibújik a katonai szolgálat alólundef
Report or add missing word to a dictionary...