COVID-19 Fight
kick inv trans v USA: kɪ'k ɪ'n UK: kɪk ɪn
kick in the pantsexp USA: kɪ'k ɪ'n ðiː· pæ'nts UK: kɪk ɪn ðiː pænts
kick him in the arseexp UK: kɪk hɪm ɪn ðiː ɑs
kick him in the bottomexp USA: kɪ'k ɪ"m ɪ'n ðiː· bɔ'tʌ·m UK: kɪk hɪm ɪn ðiː bɔtəm
Report or add missing word to a dictionary...