COVID-19 Fight
27 matches in 8 dictionaries. Details
kiderülv
  1. unravel
   USA: ʌ·nræ'vʌ·l UK: ʌnrævəl
  1. turn out
   USA: təː'n aʊ't UK: təːn aʊt
  1. lighten
   USA: laɪ'tʌ·n UK: laɪtn
  1. light
   USA: laɪ't UK: laɪt
  1. fine
   USA: faɪ'n UK: faɪn
  1. emerge
   USA: iː'məː·ʤ UK: ɪməːʤ
  1. clear
   USA: klɪ'r UK: klɪər
  1. clear up
   USA: klɪ'r ʌ'p UK: klɪər ʌp
kiderül (időjárás)v
  1. take up
   USA: teɪ'k ʌ'p UK: teɪk ʌp
kiderült róla, hogyexp
  1. he turned out to
   USA: hiː' təː'nd aʊ't tʌ· UK: hiː təːnd aʊt tuː
ahogy kiderültexp
  1. as it turned out
   USA: e'z ʌ·t təː'nd aʊ't UK: əz ɪt təːnd aʊt
ma kiderült, hogyexp
  1. it developed today
   USA: ʌ·t dɪ·ve'lʌ·pt tuː·deɪ' UK: ɪt dɪveləpt tədeɪ
a titok kiderültexp
  1. the secret is out
   USA: ðiː· siː'krʌ·t ʌ·z aʊ't UK: ðiː siːkrɪt ɪz aʊt
az igazság előbb-utóbb kiderül!exp
  1. murder will out!
   USA: məː'dəː· wʌ·l aʊ't UK: məːdər wɪl aʊt
kiderülv
  1. zutage treten
   tsu'taːgə 'treːtən
  1. zutage kommen
   tsu'taːgə 'kɔmən
  1. zeigen
   'tsaɪgən
  1. finden
   'fɪndən
  1. ausweisen
   'aʊsvaɪzən
kiderül (ég)exp
kiderült, hogy ...exp
kiderülv
  1. figurative percer
  1. éclater
   avoir v. être segédigével
kiderülv
kiderülv
  1. wynikać
   1. firstPersonSingular:
   2. wynikam
   1. thirdPersonSingular:
   2. wynika
kiderül, kitisztulundef
 1. idő ég
kiderülőundef
majd kiderülundef
nemsokára kiderülundef
Report or add missing word to a dictionary...