COVID-19 Fight
16 matches in 7 dictionaries. Details
kigúnyolv
  1. taunt
   USA: tɔː'nt UK: tɔːnt
  1. scorn
   USA: skɔː'rn UK: skɔːn
  1. satirize
   USA: sæ'təː·aɪ"z UK: sætəraɪz
  1. ridicule
   USA: rɪ'dʌ·kyuː"l UK: rɪdɪkjuːl
  1. pan
   USA: pæ'n UK: pæn
  1. mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
  1. lampoon
   USA: læ·mpuː'n UK: læmpuːn
  1. jeer
   USA: ʤɪ'r UK: ʤɪər
  1. gibe
   USA: ʤaɪ'b UK: ʤaɪb
  1. flout
   USA: flaʊ't UK: flaʊt
  1. deride
   USA: dɪ·raɪ'd UK: dɪraɪd
kigúnyolásnoun
  1. rallying
   USA: ræ'liː·ɪ·ŋ UK: rælɪɪŋ
  1. persiflage
   UK: pəːsɪflɑʒ
  1. mockery
   USA: mɔ'kəː·iː· UK: mɔkəriː
  1. old mock
   USA: mɔ'k UK: mɔk
  1. fooling
   USA: fuː'lɪ·ŋ UK: fuːlɪŋ
  1. derision
   USA: dəː·ɪ'ʒʌ·n UK: dɪrɪʒn
(ki)gúnyolásnoun
  1. mockery
   USA: mɔ'kəː·iː· UK: mɔkəriː
(ki)gúnyol/csúfolnoun
  1. flout
   USA: flaʊ't UK: flaʊt
kigúnyol vkitv
  1. poke fun at sy
   USA: poʊ'k fʌ'n æ't saɪ'
  1. mock at sy
   USA: mɔ'k æ't saɪ'
  1. make mock of sy
   USA: meɪ'k mɔ'k ʌ·v saɪ'
  1. make a laughing-stock of sy
   USA: meɪ'k eɪ' læ'fɪ·ŋstɔ"k ʌ·v saɪ'
  1. jeer at sy
   USA: ʤɪ'r æ't saɪ'
gúnyirat, paszkvillus; gúnyiratban/gúnyversben kigúnyol/kifiguráz vkt, gúnyiratot/gúnyverset/paszkvillust ír vkről, vk ellenv
  1. pasquinade
   UK: pæskwɪneɪd
kigúnyolásnoun
kigúnyolásnoun
kigúnyolv
Report or add missing word to a dictionary...