COVID-19 Fight
210 matches in 9 dictionaries. Details
kikötv
  1. tie up
   USA: taɪ' ʌ'p UK: taɪ ʌp
  1. tether
   USA: te'ðəː· UK: teðər
  1. stipulate
   USA: stɪ'pyʌ·leɪ"t UK: stɪpjʊleɪt
  1. stipulate
   USA: stɪ'pyʌ·leɪ"t UK: stɪpjʊleɪt
  1. specify
   USA: spe'sʌ·faɪ" UK: spesɪfaɪ
  1. put in
   USA: pʊ't ɪ'n UK: pʊt ɪn
  1. moor
   USA: mʊ'r UK: mʊər
  1. moor
   USA: mʊ'r UK: mʊər
  1. haul up
   USA: hɔː'l ʌ'p UK: hɔːl ʌp
  1. dock
   USA: dɔ'k UK: dɔk
 1. mil
  1. crucify
   USA: kruː'sʌ·faɪ" UK: kruːsɪfaɪ
  1. covenant
   USA: kʌ'vʌ·nʌ·nt UK: kʌvənənt
  1. condition
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: kəndɪʃn
  1. call at a port
   USA: kɔː'l æ't eɪ' pɔː'rt UK: kɔːl ət eɪ pɔːt
  1. berth
   USA: bəː'θ UK: bəːθ
kikötésnoun
  1. terms
   USA: təː'mz UK: təːmz
  1. informal US string
   USA: strɪ'ŋ UK: strɪŋ
  1. stipulation
   USA: stɪ"pyʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: stɪpjʊleɪʃn
 1. law
  1. saving
   USA: seɪ'vɪ·ŋ UK: seɪvɪŋ
  1. old informal salvo
   USA: sæ'lvoʊ· UK: sælvoʊ
  1. restraint
   USA: riː·streɪ'nt UK: rɪstreɪnt
  1. reserve
   USA: riː·zəː'v UK: rɪzəːv
 2. law
  1. reservation
   USA: re"zəː·veɪ'ʃʌ·n UK: rezəveɪʃn
  1. proviso
   USA: prʌ·vaɪ'zoʊ· UK: prəvaɪzoʊ
 3. naut
  1. mooring
   USA: mʊ'rɪ·ŋ UK: mʊərɪŋ
  1. grounding
   USA: graʊ'ndɪ·ŋ UK: graʊndɪŋ
  1. constraint
   USA: kʌ·nstreɪ'nt UK: kənstreɪnt
  1. clause
   USA: klɔː'z UK: klɔːz
  1. caveat
   USA: keɪ'viː·æ"t UK: keɪvɪæt
 4. naut
  1. boarding
   USA: bɔː'rdɪ·ŋ UK: bɔːdɪŋ
kikötéseknoun
  1. terms
   USA: təː'mz UK: təːmz
  1. specification
   USA: spe"sʌ·fɪ·keɪ'ʃʌ·n UK: spesɪfɪkeɪʃn
kikötéseket szabv
  1. condition
   USA: kʌ·ndɪ'ʃʌ·n UK: kəndɪʃn
kikötés (EU)noun
  1. clause
   USA: klɔː'z UK: klɔːz
kikötési cölöpnoun
  1. moorings
   USA: mɔː'rɪ·ŋz UK: mʊərɪŋz
kikötési díjnoun
  1. mooring dues
   USA: mʊ'rɪ·ŋ duː'z UK: mʊərɪŋ djuːz
 1. naut
  1. moorage
   UK: muːreɪʤ
kikötési illetékexp
  1. mooring dues
   USA: mʊ'rɪ·ŋ duː'z UK: mʊərɪŋ djuːz
kikötés, záradék (PHARE)noun
  1. clause
   USA: klɔː'z UK: klɔːz
kiköt (EU)v
  1. stipulate
   USA: stɪ'pyʌ·leɪ"t UK: stɪpjʊleɪt
kiköt (hajó)v
  1. land
   USA: læ'nd UK: lænd
kikötö, rév; városkapunoun
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
kikötöttv
  1. tethered
   USA: te'ðəː·d UK: teðəd
  1. stipulated
   USA: stɪ'pyʌ·leɪ"tʌ·d UK: stɪpjʊleɪtɪd
kikötött hajóexp
  1. ship at the moorings
   USA: ʃɪ'p æ't ðiː· mɔː'rɪ·ŋz UK: ʃɪp ət ðiː mʊərɪŋz
kikötött legalacsonyabb árnoun
  1. reserve price
   USA: riː·zəː'v praɪ's UK: rɪzəːv praɪs
kikötőnoun
  1. roadstead
   UK: roʊdsted
  1. port
   USA: pɔː'rt UK: pɔːt
  1. landing stage
   USA: læ'ndɪ·ŋ steɪ'ʤ UK: lændɪŋ steɪʤ
  1. haven
   USA: heɪ'vʌ·n UK: heɪvn
  1. harbour
   USA: hɔ'rbəː· UK: hɑbər
  1. harbor
   USA: hɔ'rbəː·
 1. naut
  1. dock
   USA: dɔ'k UK: dɔk
kikötőárbocnoun
  1. mooring mast
   USA: mʊ'rɪ·ŋ mæ'st UK: mʊərɪŋ mɑst
kikötőbaknoun
  1. cleat
   USA: kliː't UK: kliːt
  1. bollard
   USA: bɔ'ləː·d UK: bɔləd
kikötőbe befutóadj
  1. inbound
   USA: ɪ"nbaʊ'nd UK: ɪnbaʊnd
kikötőbe érexp
  1. fetch
   USA: fe'tʃ UK: fetʃ
Report or add missing word to a dictionary...