COVID-19 Fight
9 matches in 6 dictionaries. Details
kikapcsolásnoun
 1. electric
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
 2. techn
  1. release
   USA: riː·liː's UK: rɪliːs
 3. electric
  1. opening
   USA: oʊ'pʌ·nɪ·ŋ UK: oʊpənɪŋ
 4. techn
  1. knock-off
   USA: nɔ'kɔː"f UK: nɔkɔːf
  1. disengagement
   USA: dɪ"sʌ·ngeɪ'ʤmʌ·nt UK: dɪsɪngeɪʤmənt
  1. cutoff
   USA: kʌ'tɔː"f UK: kʌtɔːf
 5. electr
  1. cut-off
   USA: kʌ'tɔː"f UK: kʌtɔːf
kikapcsolási pontexp
  1. cut-off point
   USA: kʌ'tɔː"f pɔɪ'nt UK: kʌtɔːf pɔɪnt
itt: hang kikapcsolásanoun
itt:'suré funkció kikapcsolásanoun
kikapcsolásundef
kikapcsolásundef
  1. stacco
   tsz: -chi
  1. stacco
   tsz: -chi
 1. csaté, kapocsé stb.
kikapcsolásundef
kikapcsolásnoun
Report or add missing word to a dictionary...