COVID-19 Fight
47 matches in 8 dictionaries. Details
kimerítv
  1. work out
   USA: wəː'k aʊ't UK: wəːk aʊt
  1. weary
   USA: wɪ'riː· UK: wɪəriː
  1. waste
   USA: weɪ'st UK: weɪst
  1. use
   USA: yuː'z UK: juːz
  1. tucker
   USA: tʌ'kəː· UK: tʌkər
  1. slang sew up
   USA: soʊ' ʌ'p UK: soʊ ʌp
  1. rack
   USA: ræ'k UK: ræk
  1. prostrate
   USA: prɔ'streɪ·t UK: prɔstreɪt
  1. jade
   USA: ʤeɪ'd UK: ʤeɪd
  1. impoverish
   USA: ɪ"mpɔ'vrɪ·ʃ UK: ɪmpɔvərɪʃ
  1. fatigue
   USA: fʌ·tiː'g UK: fətiːg
  1. fag
   USA: fæ'g UK: fæg
  1. exhaust
   USA: ɪ·gzɔː'st UK: ɪgzɔːst
  1. figurative eat up
   USA: iː't ʌ'p UK: iːt ʌp
  1. distress
   USA: dɪ"stre's UK: dɪstres
  1. deplete
   USA: dʌ·pliː't UK: dɪpliːt
  1. consume
   USA: kʌ·nsuː'm UK: kənsjuːm
kimerítésnoun
  1. exhaustion
   USA: ɪ·gzɔː'stʃʌ·n UK: ɪgzɔːstʃən
  1. depletion
   USA: dʌ·pliː'ʃʌ·n UK: dɪpliːʃn
kimerítetlenadj
  1. unexhausted
   UK: ʌnɪgzɔːstɪd
kimeríthetetlenadj
  1. unfailing
   USA: ʌ·nfeɪ'lɪ·ŋ UK: ʌnfeɪlɪŋ
  1. unexhaustible
   UK: ʌnɪgzɔːstəbl
  1. inexhaustible
   USA: ɪ"nɪ·gzɔː'stʌ·bʌ·l UK: ɪnɪgzɔːstəbl
  1. inexhaustable
   UK: ɪnɪgzɔːstəbl
kimerítőadj
  1. weary
   USA: wɪ'riː· UK: wɪəriː
  1. wearing
   USA: we'rɪ·ŋ UK: weərɪŋ
  1. toilsome
   UK: tɔɪlsəm
  1. strenuous
   USA: stre'nyuː·ʌ·s UK: strenjʊəs
  1. full
   USA: fʊ'l UK: fʊl
  1. fatiguing
   USA: fʌ·tiː'gɪ·ŋ UK: fətiːgɪŋ
  1. exhaustive
   USA: ɪ·gzɔː'stɪ·v UK: ɪgzɔːstɪv
  1. detailed
   USA: dʌ·teɪ'ld UK: diːteɪld
kimerítőenadv
  1. toilsomely
   UK: tɔɪlsəmliː
  1. fully
   USA: fʊ'liː· UK: fʊliː
  1. expansively
   UK: ɪkspænsɪvliː
kimerít vkitv
  1. make sy tired
   USA: meɪ'k saɪ' taɪ'əː·d
teljesen kimerítv
  1. slang poop
   USA: puː'p UK: puːp
végsőkig kimerítv
  1. overtire
   UK: oʊvətaɪə
idegileg/szellemileg kimeríteniv
  1. frazzle
   USA: fræ'zʌ·l UK: fræzl
kimerítv
 1. agr
  1. földet ausbauen
kimeríthetetlenadj
kimerítőadj
kimerítv
  1. figurative informal vanner
  1. figurative user
  1. figurative tuer
 1. agr
  1. informal claquer
  1. figurative briser
kimerítésnoun
kimeríthetetlenadj
kimerítv
kimerítésundef
Report or add missing word to a dictionary...