COVID-19 Fight
40 matches in 9 dictionaries. Details
kinyitv
  1. unlock
   USA: ʌ·nlɔ'k UK: ʌnlɔk
  1. unlatch
   UK: ʌnlætʃ
  1. unfold
   USA: ʌ·nfoʊ'ld UK: ʌnfoʊld
  1. uncork
   USA: ʌ·nkɔː'rk UK: ʌnkɔːk
  1. unclose
   UK: ʌnkloʊz
  1. unclasp
   UK: ʌnklɑsp
  1. unbolt
   USA: ʌ'nboʊ"lt UK: ʌnboʊlt
  1. unbar
   UK: ʌnbɑr
  1. turn on
   USA: təː'n ɔ'n UK: təːn ɔn
  1. open
   USA: oʊ'pʌ·n UK: oʊpən
  1. open out
   USA: oʊ'pʌ·n aʊ't UK: oʊpən aʊt
kinyitásnoun
  1. picking
   USA: pɪ'kɪ·ŋ UK: pɪkɪŋ
kinyit (ernyőt)v
  1. put up
   USA: pʊ't ʌ'p UK: pʊt ʌp
kinyithatóadj
  1. collapsible
   USA: kʌ·læ'psʌ·bʌ·l UK: kəlæpsəbl
kinyitható képes mellékletnoun
  1. pull-out
   USA: pʊ'laʊ"t UK: pʊlaʊt
kinyitniv
  1. open
   USA: oʊ'pʌ·n UK: oʊpən
kinyitottadj
  1. unclosed
   UK: ʌnkloʊzd
  1. unbolted
   USA: ʌ'nboʊ"ltʌ·d UK: ʌnboʊltɪd
kinyitvaprep
  1. on
   USA: ɔ'n UK: ɔn
ismét kinyitv
  1. reopen
   USA: riː·oʊ'pʌ·n UK: riːoʊpən
kulccsal kinyitv
  1. unlock
   USA: ʌ·nlɔ'k UK: ʌnlɔk
a száját se meri kinyitniexp
  1. can't say bo to a goose
   USA: kæ'nt seɪ' boʊ' tʌ· eɪ' guː's UK: kænt seɪ boʊ tuː eɪ guːs
kinyitásnoun
  1. e Öffnung
   1. pluralForm:
   2. Öffnungen
   1. genitiveForm:
   2. Öffnung
kinyitja az övétexp
csapot kinyitexp
kinyitv
 1. csövet
kinyitásnoun
félig kinyitv
kinyitv
  1. otworzyć
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. otworzę
   1. thirdPersonSingular:
   2. otworzy
   1. seeAlso:
Report or add missing word to a dictionary...