COVID-19 Fight
52 matches in 9 dictionaries. Details
kirándulv
  1. sally forth
   USA: sæ'liː· fɔː'rθ UK: sæliː fɔːθ
  1. US maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
  1. make an excursion
   USA: meɪ'k ʌ·n ɪ·kskəː'ʒʌ·n UK: meɪk ən ɪkskəːʃn
  1. make a trip
   USA: meɪ'k eɪ' trɪ'p UK: meɪk eɪ trɪp
  1. hike
   USA: haɪ'k UK: haɪk
  1. go on an excursion
   USA: goʊ' ɔ'n ʌ·n ɪ·kskəː'ʒʌ·n UK: goʊ ɔn ən ɪkskəːʃn
kirándulásnoun
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. Az egész kirándulás alatt fotózott.
    1. He was taking photos all along our trip.
  2. Az egész út a te ötleted volt!
    1. This whole trip was your idea!
  1. spin
   USA: spɪ'n UK: spɪn
  1. sally
   USA: sæ'liː· UK: sæliː
  1. run
   USA: rʌ'n UK: rʌn
  1. picnic
   USA: pɪ'knɪ"k UK: pɪknɪk
  1. outing
   USA: aʊ'tɪ·ŋ UK: aʊtɪŋ
  1. US maroon
   USA: məː·uː'n UK: məruːn
  1. jaunt
   USA: ʤɔː'nt UK: ʤɔːnt
  1. hiking
   USA: haɪ'kɪ·ŋ UK: haɪkɪŋ
  1. informal hike
   USA: haɪ'k UK: haɪk
  1. excursion
   USA: ɪ·kskəː'ʒʌ·n UK: ɪkskəːʃn
kirándulónoun
  1. picnicker
   UK: pɪknɪkər
  1. hiker
   USA: haɪ'kəː· UK: haɪkər
  1. excursionist
   UK: ɪkskəːʃənɪst
kirándulóbusznoun
  1. charabanc
   UK: ʃærəbæŋ
kirándulókocsinoun
  1. charabanc
   UK: ʃærəbæŋ
kirándulónapnoun
kirándulóvonatnoun
  1. excursion train
   USA: ɪ·kskəː'ʒʌ·n treɪ'n UK: ɪkskəːʃn treɪn
kirándultadj
  1. tripped
   USA: trɪ'pt UK: trɪpt
utazás; kirándulnoun
  1. trek
   USA: tre'k UK: trek
tanulmányi kirándulásnoun
 1. edu
  1. field trip
   USA: fiː'ld trɪ'p UK: fiːld trɪp
társas kirándulásv
  1. US junket
   USA: ʤʌ'ŋkʌ·t UK: ʤʌŋkɪt
utazás, kirándulásnoun
  1. trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
egynapos kirándulójegyexp
kirándulv
kirándulásnoun
  1. e Wanderung
   'vandərʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Wanderungen
   1. genitiveForm:
   2. Wanderung
  1. s Wandern
   'vandɐn
  1. r Trip
   'trɪp
   1. pluralForm:
   2. Trips
   1. genitiveForm:
   2. Trips
  1. e Tour
   'tuːɐ
   1. pluralForm:
   2. Touren
   1. genitiveForm:
   2. Tour
  1. e Partie
   paɐ'tiː
   1. pluralForm:
   2. Partieen
   3. Partiei
   1. genitiveForm:
   2. Partie
  1. r Ausflug
   1. genitiveForm:
   2. Ausfluges
   3. Ausflugs
kirándulónoun
kirándulásnoun
kirándulónoun
kirándul2
  1. chodzić na wycieczki
   1. firstPersonSingular:
   2. chodzę
   1. thirdPersonSingular:
   2. chodzi
Report or add missing word to a dictionary...