COVID-19 Fight
5 matches in 3 dictionaries. Details
kisebb hajó1
  1. launch
   USA: lɔː'ntʃ UK: lɔːntʃ
ír kisebb fajta vitorlás hajó1
 1. 629.5
  1. hooker
   USA: hʊ'kəː· UK: hʊkər
kisebb hajó1
kisebb hajó
ormányárboc nélküli kisebb kétárbocos hajó
Report or add missing word to a dictionary...