COVID-19 Fight
kiszúrv
  1. informal spot
   USA: spɔ't UK: spɔt
majd kiszúrja a szemedetexp
  1. it is starring you in the face
   USA: ʌ·t ʌ·z stɔ'rɪ·ŋ yuː' ɪ'n ðiː· feɪ's UK: ɪt ɪz stɑrɪŋ juː ɪn ðiː feɪs
majd kiszúrja az ember szemétexp
  1. it sticks out a mile
   USA: ʌ·t stɪ'ks aʊ't eɪ' maɪ'l UK: ɪt stɪks aʊt eɪ maɪl
(gumi)defekt, szúrás; kiszúrnoun
  1. puncture
   USA: pʌ'ŋkʃəː· UK: pʌŋktʃər
Report or add missing word to a dictionary...