kitartásnoun
  1. toughness
   USA: tʌ'fnʌ·s UK: tʌfnəs
  1. tenacity
   USA: tʌ·næ'sʌ·tiː· UK: tɪnæsɪtiː
  1. strength
   USA: stre'ŋθ UK: streŋθ
  1. steadiness
   USA: ste'diː·nʌ·s UK: stedɪnəs
  1. stay
   USA: steɪ' UK: steɪ
  1. stamina
   USA: stæ'mʌ·nʌ· UK: stæmɪnə
  1. persistency
   UK: pəsɪstənsiː
  1. persistence
   USA: pəː·sɪ'stʌ·ns UK: pəsɪstəns
  1. perseverance
   USA: pəː"sʌ·vɪ'rʌ·ns UK: pəːsɪvɪərəns
  1. long-suffering
   UK: lɔŋsʌfərɪŋ
  1. endurance
   USA: e'ndəː·ʌ·ns UK: ɪndjʊərəns
  1. old durance
   UK: djʊərəns
kitartás!exp
kitartás vmi mellettnoun
  1. insistence
   USA: ɪ"nsɪ'stʌ·ns UK: ɪnsɪstəns
céltudatos kitartásexp
  1. steadfastness of purpose
   USA: ste'dfæ"stnʌ·s ʌ·v pəː'pʌ·s UK: stedfɑstnəs ɔv pəːpəs
igazultságban való kitartásnoun
 1. relig
  1. perseverance
   USA: pəː"sʌ·vɪ'rʌ·ns UK: pəːsɪvɪərəns
Report or add missing word to a dictionary...