COVID-19 Fight
kortyv
  1. tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
kortyv
  1. regional old Scot tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
  1. slang swig
   USA: swɪ'g UK: swɪg
  1. sip
   USA: sɪ'p UK: sɪp
  1. pull
   USA: pʊ'l UK: pʊl
  1. potion
   USA: poʊ'ʃʌ·n UK: poʊʃn
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
  1. mouthful
   USA: maʊ'θfʊ"l UK: maʊθfʌl
  1. lap
   USA: læ'p UK: læp
  1. gulp
   USA: gʌ'lp UK: gʌlp
  1. godown
   USA: goʊ'daʊ"n UK: goʊdaʊn
  1. draught
   USA: dræ'ft UK: drɑft
  1. dram
   USA: diː'ræ"m UK: dræm
korty; kortyolv
  1. sip
   USA: sɪ'p UK: sɪp
kortyintv
  1. regional old Scot tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
kortyintásnyinoun
  1. whiff
   USA: hwɪ'f UK: wɪf
kortyolv
  1. regional old Scot tiff
   USA: tɪ'f UK: tɪf
kortyolgatv
  1. sup
   USA: sʌ'p UK: sʌp
  1. sip
   USA: sɪ'p UK: sɪp
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
kortyolóadj
  1. sipping
   USA: sɪ'pɪ·ŋ UK: sɪpɪŋ
egy kortynoun
  1. nip
   USA: nɪ'p UK: nɪp
kis kortyv
  1. sup
   USA: sʌ'p UK: sʌp
nagy kortyv
  1. swig
   USA: swɪ'g UK: swɪg
  1. literary quaff
   UK: kwɔf
egy korty pálinkanoun
  1. shot
   USA: ʃɔ't UK: ʃɔt
egy korty vízexp
  1. a sip of water
   USA: eɪ' sɪ'p ʌ·v wɔː'təː· UK: eɪ sɪp ɔv wɔːtər
  1. a drink of water
   USA: eɪ' drɪ'ŋk ʌ·v wɔː'təː· UK: eɪ drɪŋk ɔv wɔːtər
egy kortynyiadj
kis kortyokban iszikv
  1. sup
   USA: sʌ'p UK: sʌp
nagyokat kortyolv
  1. slang swig
   USA: swɪ'g UK: swɪg
egy kortyraexp
  1. at a draught
   USA: æ't eɪ' dræ'ft UK: ət eɪ drɑft
Report or add missing word to a dictionary...