COVID-19 Fight
kutya, ebnoun
  1. dog
   USA: dɔː'g UK: dɔg
egyik kutya másik ebexp
  1. not much to choose between them
   USA: nɔ't mʌ'tʃ tʌ· tʃuː'z biː·twiː'n ðʌ·m UK: nɔt mʌtʃ tuː tʃuːz bɪtwiːn ðem
egyik kutya, másik ebexp
  1. much of a muchness
   UK: mʌtʃ ɔv eɪ mʌtʃnəs
Report or add missing word to a dictionary...