COVID-19 Fight
14 matches in 7 dictionaries. Details
lármanoun
  1. unquietness
   UK: ʌnkwaɪətnəs
  1. storm
   USA: stɔː'rm UK: stɔːm
  1. slang US ruckus
   USA: rʌ'kʌ·s UK: rʌkəs
  1. row
   USA: roʊ' UK: roʊ
  1. racket
   USA: ræ'kʌ·t UK: rækɪt
  1. pother
   UK: pɔðər
  1. outcry
   USA: aʊ'tkraɪ" UK: aʊtkraɪ
  1. noise
   USA: nɔɪ'z UK: nɔɪz
  1. jangle
   USA: ʤæ'ŋgʌ·l UK: ʤæŋgl
  1. hubbub
   USA: hʌ'bʌ·b UK: hʌbʌb
  1. fuss
   USA: fʌ's UK: fʌs
  1. din
   USA: dɪ'n UK: dɪn
  1. cry
   USA: kraɪ' UK: kraɪ
  1. clamour
   UK: klæmər
  1. clamor
   USA: klæ'məː· UK: klæmər
  1. brouhaha
   USA: bruː'hɔ·hɔ· UK: bruːhɑhɑ
  1. bluster
   USA: blʌ'stəː· UK: blʌstər
  1. blare
   USA: ble'r UK: bleər
  1. alarm
   USA: ʌ·lɔ'rm UK: əlɑm
  1. ado
   USA: ʌ·duː' UK: əduː
nagy lármanoun
  1. jazz
   USA: ʤæ'z UK: ʤæz
pokoli lármanoun
  1. pandemonium
   USA: pæ"ndʌ·moʊ'niː·ʌ·m UK: pændɪmoʊnɪəm
szörnyű lármaexp
  1. hell of a noise
   USA: he'l ʌ·v eɪ' nɔɪ'z UK: hel ɔv eɪ nɔɪz
lármanoun
  1. r Tamtam
   'tamtam
   1. genitiveForm:
   2. Tamtams
  1. r Spektakel
   ʃpɛk'taːkəl
   1. pluralForm:
   2. Spektakel
   1. genitiveForm:
   2. Spektakels
  1. regional r Skandal
   skan'daːl
   1. pluralForm:
   2. Skandale
   1. genitiveForm:
   2. Skandals
  1. r Radau
   ra'daʊ
   1. genitiveForm:
   2. Radaus
  1. r Lärm
   1. pluralForm:
   2. Lärm
   1. genitiveForm:
   2. Lärmes
   3. Lärms
  1. r Krawall
   kra'val
   1. pluralForm:
   2. Krawalle
   1. genitiveForm:
   2. Krawalls
  1. Krach
   'krax
  1. Hallo
   'haloː
  1. s Getöse
   1. genitiveForm:
   2. Getöses
  1. s Geschrei
   gə'ʃraɪ
   1. genitiveForm:
   2. Geschreies
   3. Geschreis
  1. r Braus
   'braʊs
   1. genitiveForm:
   2. Brauses
lármanoun
  1. figurative m tambourinage
  1. figurative informal m tam-tam
  1. informal m chahut
  1. informal iron f aubade
nagy lármanoun
lármaundef
lármanoun
kocsmai lárma / zsivajundef
  1. bettolio
   bettolío
Report or add missing word to a dictionary...