COVID-19 Fight
lényegnoun
  1. vitals
   UK: vaɪtlz
  1. tenor
   USA: te'nəː· UK: tenər
  1. substance
   USA: sʌ'bstʌ·ns UK: sʌbstəns
  1. Senki se mondhatja, hogy csupán árnyéka voltam a királynak; én voltam a lényeg; a király volt az árnyék.
    1. I was no shadow of a king; I was the substance; the king himself was the shadow.
  1. subsistence
   USA: sʌ·bsɪ'stʌ·ns UK: səbsɪstəns
  1. point
   USA: pɔɪ'nt UK: pɔɪnt
  1. pin
   USA: pɪ'n UK: pɪn
  1. informal nucleus, nuclei
   USA: nuː'kliː·ʌ·s nuː'kliː·aɪ" UK: njuːklɪəs njuːklɪaɪ
  1. nub
   USA: nʌ'b UK: nʌb
  1. figurative meat
   USA: miː't UK: miːt
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. main point
   USA: meɪ'n pɔɪ'nt UK: meɪn pɔɪnt
  1. essentials
   USA: iː·se'nʃʌ·lz UK: ɪsenʃlz
 1. philos
  1. essence
   USA: e'sʌ·ns UK: esns
  1. entity
   USA: e'ntʌ·tiː· UK: entɪtiː
  1. elixir
   USA: ʌ·lɪ'ksəː· UK: ɪlɪksər
  1. bottom line
   USA: bɔ'tʌ·m laɪ'n UK: bɔtəm laɪn
lényeg, fő szempontoknoun
  1. essentials
   USA: iː·se'nʃʌ·lz UK: ɪsenʃlz
lényeg; nehézségnoun
  1. crux
   USA: krʌ'ks UK: krʌks
lényeg nélküliadj
  1. insubstantial
   USA: ɪ"nsʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: ɪnsəbstænʃl
lényegbeli megragadásnoun
  1. literary epiphany
   USA: ɪ"pɪ'fʌ·niː· UK: ɪpɪfəniː
lényegbeniadj
  1. virtual
   USA: vəː'tʃuː·ʌ·l UK: vəːtʃʊəl
lényegbevágóadj
 1. law
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
lényegenoun
  1. purport
   USA: pəː·pɔː'rt UK: pəːpət
  1. gist
   USA: ʤɪ'st UK: ʤɪst
  1. body
   USA: bɔ'diː· UK: bɔdiː
lényege vminekexp
  1. gist
   USA: ʤɪ'st UK: ʤɪst
lényegesadj
  1. vital
   USA: vaɪ'tʌ·l UK: vaɪtl
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
  1. A cég alapos megfontolás tárgyává teszi a környezeti tényezőket mielőtt új gyáregységet nyit.
    1. The company will give substantial consideration to environmental factors before opening a new plant.
  2. Nincs lényeges változás a munkahelyi körülményekben.
    1. There is no substantial change in conditions at the place of work.
  3. A hotel vendégkörének tekintélyes hányadát a tengerentúli utazók tették ki.
    1. A substantial portion of the hotel clientele was made up of overseas travellers.
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
  1. Külföldi részleget nyitni jelentős esemény egy cég életében.
    1. Opening a foreign subsidiary is a significant event in a company's life.
  2. Lényeges különbség van a felnőtt kutyák és a kölyökkutyák táplálása között.
    1. There is a significant difference between feeding an adult dog or a puppy.
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
  1. Sajnálom, de az egyéni kívánságaid nem lényegesek az ügyben.
    1. I'm sorry but your personal wishes are not relevant in this case.
  1. matter
   USA: mæ'təː· UK: mætər
  1. material
   USA: mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: mətɪərɪəl
  1. intrinsical
   UK: ɪntrɪnsɪkl
  1. intrinsic
   USA: ɪ"ntrɪ'nsɪ·k UK: ɪntrɪnsɪk
  1. integral
   USA: ɪ'nʌ·grʌ·l UK: ɪntɪgrəl
  1. essential
   USA: iː·se'ntʃʌ·l UK: ɪsenʃl
  1. Érvelése felvetett néhány lényeges kérdést a tervvel kapcsolatban.
    1. His argument arose some essential questions about the plan.
  2. A tájékoztató alapvető fontosságú elemeit rendszeresen aktualizálni kell.
    1. The essential elements of the prospectus must be kept up to date.
  1. constitutive
   UK: kənstɪtjʊtɪv
  1. capital
   USA: kæ'pʌ·tʌ·l UK: kæpɪtəl
lényeges, jelentös, mérvadóadj
  1. significant
   USA: sɪ·gnɪ'fɪ·kʌ·nt UK: sɪgnɪfɪkənt
lényeges, jelentös, nagymértéküadj
  1. substantial
   USA: sʌ·bstæ'nʃʌ·l UK: səbstænʃl
lényeges, odavalóadj
  1. relevant
   USA: re'lʌ·vʌ·nt UK: reləvənt
lényegesenadv
  1. substantially
   USA: sʌ·bstæ'ntʃʌ·liː· UK: səbstænʃəliː
lényegesen jobbexp
  1. it is a long sight better
   USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' lɔː'ŋ saɪ't be'təː· UK: ɪt ɪz eɪ lɔŋ saɪt betər
lényegesen nagyobbexp
  1. much the largest
   USA: mʌ'tʃ ðiː· lɔ'rʤʌ·st UK: mʌtʃ ðiː lɑʤɪst
lényeggel törődőadj
  1. straightforward
   USA: streɪ'tfɔː'rwəː·d UK: streɪtfɔːwəd
lényegiadj
  1. substantive
   USA: sʌ'bstʌ·ntɪ·v UK: sʌbstəntɪv
lényegre szorítkozóadj
  1. pithy
   USA: pɪ'θiː· UK: pɪθiː
lényegtelenadj
  1. unsubstantial
   UK: ʌnsəbstænʃəl
  1. unnoted
   UK: ʌnnoʊted
  1. unimportant
   USA: ʌ·nɪ"mpɔː'rtʌ·nt UK: ʌnɪmpɔːtnt
  1. unessential
   UK: ʌnɪsenʃəl
  1. figurative tenuous
   USA: te'nyʌ·wʌ·s UK: tenjʊəs
  1. pointless
   USA: pɔɪ'ntlʌ·s UK: pɔɪntlɪs
  1. off the point
   USA: ɔː'f ðiː· pɔɪ'nt UK: ɔf ðiː pɔɪnt
  1. irrelevant
   USA: ɪ·re'lʌ·vʌ·nt UK: ɪreləvənt
  1. inconsequential
   USA: ɪ"ŋkɔ"nsʌ·kwe'ntʃʌ·l UK: ɪnkɔnsɪkwenʃl
  1. immaterial
   USA: ɪ"mʌ·tɪ'riː·ʌ·l UK: ɪmətɪərɪəl
  1. frivolous
   USA: frɪ'vʌ·lʌ·s UK: frɪvələs
  1. beyond the mark
   USA: biː"ɔː'nd ðiː· mɔ'rk UK: bɪjɔnd ðiː mɑk
  1. beside the point
   USA: bʌ·saɪ'd ðiː· pɔɪ'nt UK: bɪsaɪd ðiː pɔɪnt
Report or add missing word to a dictionary...