COVID-19 Fight
16 matches in 7 dictionaries. Details
lövészároknoun
 1. mil
  1. trench
   USA: tre'ntʃ UK: trentʃ
 2. mil
  1. dug-out
   USA: dʌ'gaʊ"t UK: dʌgaʊt
  1. ditch
   USA: dɪ'tʃ UK: dɪtʃ
lövészárok-háborúnoun
  1. trench warfare
   USA: tre'ntʃ wɔː'rfe"r UK: trentʃ wɔːfeər
keskeny lövészároknoun
  1. slit trench
   USA: slɪ't tre'ntʃ UK: slɪt trentʃ
árok, lövészárok; árokba vezetv
  1. trench
   USA: tre'ntʃ UK: trentʃ
lövészároknoun
  1. r Graben
   'graːbən
lövészároknoun
 1. mil
lövészárokundef
  1. literary vallo
  1. trincea
   trincéa
lövészárokba húzódásundef
lövészárokba húzódikundef
lövészárok-rendszerundef
(lövész)árok-undef
(lövész)árokundef
lövészárokundef
lövészárok-barátkozásundef
lövészároknoun
lövészároknoun
Report or add missing word to a dictionary...