COVID-19 Fight
22 matches in 7 dictionaries. Details
lappangv
  1. smoulder
   UK: smoʊldər
  1. figurative lurk
   USA: ləː'k UK: ləːk
 1. med
  1. incubate
   USA: ɪ'nkyʌ·beɪ"t UK: ɪnkjʊbeɪt
lappangásnoun
 1. med
  1. incubation
   USA: ɪ"ŋkyuː·beɪ'ʃʌ·n UK: ɪnkjʊbeɪʃn
lappangási időnoun
  1. period of incubation
   USA: pɪ'riː·ʌ·d ʌ·v ɪ"ŋkyuː·beɪ'ʃʌ·n UK: pɪərɪəd ɔv ɪnkjʊbeɪʃn
lappangás, lappangási időnoun
  1. latency
   USA: leɪ'tʌ·nsiː· UK: leɪtənsiː
lappang benne vmiv
lappangóadj
  1. smouldering
   UK: smoʊldərɪŋ
  1. potential
   USA: pʌ·te'ntʃʌ·l UK: pətenʃl
  1. latent
   USA: leɪ'tʌ·nt UK: leɪtnt
 1. med
  1. larval
   USA: lɔ'rvʌ·l UK: lɑvl
lappangó lehetőségnoun
  1. potentiality
   UK: pətenʃɪælɪtiː
lappang2
  1. stecken
   'ʃtɛkən
  1. schlummern
   'ʃlʊmɐn
lappangás1
lappang benne vmi2
lappang
 1. betegség
lappangás
lappangási idő
lappangó
lappangó3
lappang
lappangási
  1. lappangási időszak
    1. ~ период
lappangó
  1. lappangó/látens állapot
    1. -тно състояние
Report or add missing word to a dictionary...