COVID-19 Fight
130 matches in 4 dictionaries. Details
leave the chairexp USA: liː'v ðiː· tʃe'r UK: liːv ðiː tʃeər
leave the matter openexp USA: liː'v ðiː· mæ'təː· oʊ'pʌ·n UK: liːv ðiː mætər oʊpən
leave the metalsexp USA: liː'v ðiː· me'tʌ·lz UK: liːv ðiː metlz
leave the railexp USA: liː'v ðiː· reɪ'l UK: liːv ðiː reɪl
leave to himselfv USA: liː'v tʌ· hɪ"mse'lf UK: liːv tuː hɪmself
leave to his fatev USA: liː'v tʌ· hʌ·z feɪ't UK: liːv tuː hɪz feɪt
leave to his own resourcesexp USA: liː'v tʌ· hʌ·z oʊ'n riː'sɔː·rsʌ·z UK: liːv tuː hɪz oʊn rɪzɔːsɪz
leave to shift for himselfexp USA: liː'v tʌ· ʃɪ'ft frəː· hɪ"mse'lf UK: liːv tuː ʃɪft fəː hɪmself
leave to sy's discretionv
leave unattendedexp USA: liː'v ʌ·nʌ·te'ndʌ·d UK: liːv ʌnətendɪd
leave undoneexp USA: liː'v ʌ·ndʌ'n UK: liːv ʌndʌn
maternity leavenoun USA: mʌ·təː'nʌ·tiː· liː'v UK: mətəːnɪtiː liːv
school / leave -exp USA: skuː'l liː'v UK: skuːl liːv
sick leavenoun USA: sɪ'k liː'v UK: sɪk liːv
terminal leaveexp USA: təː'mʌ·nʌ·l liː'v UK: təːmɪnl liːv
mark / leave a -v USA: mɔ'rk liː'v eɪ' UK: mɑk liːv eɪ
message / leave a -exp USA: me'sʌ·ʤ liː'v eɪ' UK: mesɪʤ liːv eɪ
i leave it to youexp USA: aɪ' liː'v ʌ·t tʌ· yuː' UK: aɪ liːv ɪt tuː juː
i leave it to you whetherexp USA: aɪ' liː'v ʌ·t tʌ· yuː' hwe'ðəː· UK: aɪ liːv ɪt tuː juː weðər
stop, leave offv USA: stɔ'p liː'v ɔː'f UK: stɔp liːv ɔf
Report or add missing word to a dictionary...