COVID-19 Fight
27 matches in 8 dictionaries. Details
lekötelezv
  1. put under an obligation
   USA: pʊ't ʌ'ndəː· ʌ·n ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: pʊt ʌndər ən ɔblɪgeɪʃn
  1. place under an obligation
   USA: pleɪ's ʌ'ndəː· ʌ·n ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: pleɪs ʌndər ən ɔblɪgeɪʃn
  1. oblige
   USA: ʌ·blaɪ'ʤ UK: əbliːʒ
lekötelezésnoun
  1. obligation
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɔblɪgeɪʃn
lekötelezettadj
  1. obligated
   USA: ɔ'blʌ·geɪ"tʌ·d UK: ɔblɪgeɪtɪd
  1. indebted
   USA: ɪ"nde'tʌ·d UK: ɪndetɪd
lekötelezettje vkinekv
lekötelezettségnoun
  1. obligation
   USA: ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n UK: ɔblɪgeɪʃn
  1. indebtedness
   USA: ɪ"nde'tʌ·dnʌ·s UK: ɪndetɪdnəs
lekötelezőadj
  1. obliging
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋ UK: əblaɪʤɪŋ
  1. neighbourly
   UK: neɪbəliː
  1. neighborly
   USA: neɪ'bəː·liː·
  1. civil
   USA: sɪ'vʌ·l UK: sɪvəl
lekötelezőenadv
  1. obligingly
   USA: ʌ·blaɪ'ʤɪ·ŋliː· UK: əblaɪʤɪŋliː
lekötelez vkitv
  1. put sy under an obligation
   USA: pʊ't saɪ' ʌ'ndəː· ʌ·n ɔ"blʌ·geɪ'ʃʌ·n
nagyon lekötelezneexp
  1. i should be very much obliged
   USA: aɪ' ʃʊ'd biː· ve'riː· mʌ'tʃ ʌ·blaɪ'ʤd UK: aɪ ʃʊd biː veriː mʌtʃ əblaɪʤd
lekötelezv
  1. figurative binden
   'bɪndən
lekötelezettségnoun
  1. e Bindung
   'bɪndʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Bindungen
   1. genitiveForm:
   2. Bindung
lekötelezi magátexp
lekötelezõadj
  1. verbindlich
   fɛɐ'bɪntlɪç
lekötelezőadj
  1. verbindlich
   fɛɐ'bɪntlɪç
lekötelezv
lekötelezettségnoun
  1. figurative f dette
lekötelezőnoun
lekötelezundef
lekötelezettadj
  1. obbligato
   akinek: verso
lekötelezettjévé teszundef
Report or add missing word to a dictionary...