COVID-19 Fight
25 matches in 8 dictionaries. Details
leküzdv
  1. literary vanquish
   USA: væ'ŋkwɪ·ʃ UK: væŋkwɪʃ
  1. tide over
   USA: taɪ'd oʊ'vəː· UK: taɪd oʊvər
  1. surmount
   USA: səː·maʊ'nt UK: səmaʊnt
  1. regional over
   USA: oʊ'vəː· UK: oʊvər
  1. get over
   USA: gɪ't oʊ'vəː· UK: get oʊvər
  1. fight off
   USA: faɪ't ɔː'f UK: faɪt ɔf
  1. fight down
   USA: faɪ't daʊ'n UK: faɪt daʊn
  1. fight back
   USA: faɪ't bæ'k UK: faɪt bæk
  1. combat
   USA: kʌ·mbæ't UK: kɔmbæt
leküzd, ellensúlyozv
  1. combat
   USA: kʌ·mbæ't UK: kɔmbæt
leküzdhetetlenadj
  1. invincible
   USA: ɪ"nvɪ'nsʌ·bʌ·l UK: ɪnvɪnsəbl
  1. insurmountable
   USA: ɪ"nsəː·maʊ'ntʌ·bʌ·l UK: ɪnsəmaʊntəbl
  1. insuperable
   UK: ɪnsjuːprəbl
leküzdhetőadj
  1. vanquishable
   UK: væŋkwɪʃəbl
  1. surmountable
   UK: səmaʊntəbl
  1. informal negotiable
   USA: nʌ·goʊ'ʃʌ·bʌ·l UK: nɪgoʊʃjəbl
leküzdhetőségnoun
  1. negotiability
   UK: nɪgoʊʃjəbɪlɪtiː
leküzd, legyőz (nehézséget)exp
leküzdv
  1. literary steuern
   'ʃtɔʏɐn
  1. ringen
   'rɪŋən
  1. meistern
   'maɪstɐn
leküzdhetetlenadj
leküzd vmitv
leküzdhetetlenadj
leküzdhetetlen
  1. 2.1 irremovibile
   irremovíbile
  1. invincibile
   invincíbile
  1. invalicabile
   invalicábile
  1. insuperabile
   insuperábile
  1. insormontabile
   insormontábile
  1. ineluttabile
   ineluttábile
leküzdhetetlenség
leküzdhetetlenül
leküzdött
ellenállhatatlan / leküzdhetetlen vágy1
  1. libidine
   n libídine
Report or add missing word to a dictionary...