lesz még szőlő lágy kenyérrelexp
    1. it is a long lane that has no turning
      USA: ʌ·t ʌ·z eɪ' lɔː'ŋ leɪ'n ðʌ·t hʌ·z noʊ' təː'nɪ·ŋ UK: ɪt ɪz eɪ lɔŋ leɪn ðət hæz noʊ təːnɪŋ
Report or add missing word to a dictionary...