33 matches in 8 dictionaries. Details
leszállítv
  1. send down
   USA: se'nd daʊ'n UK: send daʊn
  1. put down
   USA: pʊ't daʊ'n UK: pʊt daʊn
  1. slang pull in
   USA: pʊ'l ɪ'n UK: pʊl ɪn
  1. lessen
   USA: le'sʌ·n UK: lesn
  1. cut down
   USA: kʌ't daʊ'n UK: kʌt daʊn
  1. bring down
   USA: brɪ'ŋ daʊ'n UK: brɪŋ daʊn
  1. axe
   USA: æ'ks UK: æks
leszállít a magas lóról vkitv
  1. take the stuffing out of sy
   USA: teɪ'k ðiː· stʌ'fɪ·ŋ aʊ't ʌ·v saɪ'
leszállít (árakat)v
  1. slash
   USA: slæ'ʃ UK: slæʃ
leszállít (árat)v
  1. cut, cut
   USA: kʌ't kʌ't UK: kʌt kʌt
  1. cheapen
   USA: tʃiː'pʌ·n UK: tʃiːpən
leszállításnoun
  1. reduction
   USA: riː·dʌ'kʃʌ·n UK: rɪdʌkʃn
  1. lowering
   USA: loʊ'əː·ɪ·ŋ UK: loʊərɪŋ
  1. extenuation
   UK: ɪkstenjʊeɪʃn
 1. econ
  1. disposal
   USA: dɪ"spoʊ'zʌ·l UK: dɪspoʊzl
  1. deliverance
   USA: dʌ·lɪ'vrʌ·ns UK: dɪlɪvərəns
  1. cutting
   USA: kʌ'tɪ·ŋ UK: kʌtɪŋ
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
  1. abatement
   USA: ʌ·beɪ'tmʌ·nt UK: əbeɪtmənt
leszállítottadj
  1. cut
   USA: kʌ't UK: kʌt
leszállított árakexp
  1. cut prices
   USA: kʌ't praɪ'sʌ·z UK: kʌt praɪsɪz
leszállított árúadj
  1. cut-rate
   UK: kʌtreɪt
leszállít, rendelkezésre bocsát (EU)v
  1. deliver
   USA: dʌ·lɪ'vəː· UK: dɪlɪvər
leszállít, rendelkezésre bocsát (PHARE)exp
  1. (to) deliver
   USA: tʌ· dʌ·lɪ'vəː· UK: tuː dɪlɪvər
leszállít vkit a magas lórólv
  1. take the starch out of sy
   USA: teɪ'k ðiː· stɔ'rtʃ aʊ't ʌ·v saɪ'
  1. take sy down a peg
   USA: teɪ'k saɪ' daʊ'n eɪ' pe'g
büntetés leszállításanoun
  1. mitigation
   USA: mɪ"tɪ·geɪ'ʃʌ·n UK: mɪtɪgeɪʃn
  1. mitigation of punishment
   USA: mɪ"tɪ·geɪ'ʃʌ·n ʌ·v pʌ'nɪ·ʃmʌ·nt UK: mɪtɪgeɪʃn ɔv pʌnɪʃmənt
félhanggal leszállítottadj
 1. music
  1. flat
   USA: flæ't UK: flæt
leszállít2
  1. 1.1 senken
   'zɛŋkən
  1. reduzieren
   redu'tsiːrən
 1. 53|78 53|78
  1. erniedrigen
   ɛɐ'niːdrɪgən
leszállítás1
  1. e Senkung
   'zɛŋkʊŋ
  1. e Reduktion
   redʊk'tsioːn
   1. pluralForm:
   2. Reduktionen
   1. genitiveForm:
   2. Reduktion
leszállított árú3
leszállításnoun
félhanggal leszállítottadj
leszállítundef
 1. járműről, lóról
 2. árat stb.
  1. literary Tuscan scemare
 3. járműről
  1. rare rendere
   réndere
  1. rare old reddere
 4. árut
 5. értéket
Report or add missing word to a dictionary...