COVID-19 Fight
11 matches in 2 dictionaries. Details
longer / no -exp USA: lɔː'ŋgəː· noʊ' UK: lɔŋgər noʊ
no longer availableexp USA: noʊ' lɔː'ŋgəː· ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: noʊ lɔŋgər əveɪləbl
no longer availableadj USA: noʊ' lɔː'ŋgəː· ʌ·veɪ'lʌ·bʌ·l UK: noʊ lɔŋgər əveɪləbl
no longerexp USA: noʊ' lɔː'ŋgəː· UK: noʊ lɔŋgər
this is no longer the caseexp USA: ðʌ·s ʌ·z noʊ' lɔː'ŋgəː· ðiː· keɪ's UK: ðɪs ɪz noʊ lɔŋgər ðiː keɪs
current drive is no longer validexp USA: kɔ'rʌ·nt draɪ'v ʌ·z noʊ' lɔː'ŋgəː· væ'lʌ·d UK: kʌrənt draɪv ɪz noʊ lɔŋgər vælɪd
i will not be put off any longerexp USA: aɪ' wʌ·l nɔ't biː· pʊ't ɔː'f e'niː· lɔː'ŋgəː· UK: aɪ wɪl nɔt biː pʊt ɔf eniː lɔŋgər
no longer employedundef
not any longerundef
I'm not staying here any longer!undef
Report or add missing word to a dictionary...