COVID-19 Fight
46 matches in 9 dictionaries. Details
másolat1
  1. transcript
   USA: træ'nskrɪ"pt UK: trænskrɪpt
  1. tracing
   USA: treɪ'sɪ·ŋ UK: treɪsɪŋ
  1. tally
   USA: tæ'liː· UK: tæliː
  1. reproduction
   USA: riː"prʌ·dʌ'kʃʌ·n UK: riːprədʌkʃn
  1. replica
   USA: re'plɪ·kʌ· UK: replɪkə
 1. 77
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
  1. engrossment
   UK: ɪngroʊsmənt
  1. duplication
   USA: dyuː"plʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: djuːplɪkeɪʃn
  1. duplicate
   USA: duː'plʌ·keɪ"t UK: djuːplɪkeɪt
  1. doublet
   UK: dʌblɪt
  1. 1.2 ditto
   USA: dɪ'toʊ· UK: dɪtoʊ
 2. 77
  1. counterpart
   USA: kaʊ'nəː·pɔ"rt UK: kaʊntəpɑt
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
  1. carbon
   USA: kɔ'rbʌ·n UK: kɑbən
másolati példány1
  1. file copy
   USA: faɪ'l kɔ'piː· UK: faɪl kɔpiː
másolat készítés2
  1. duplicating
   USA: duː'plɪ·keɪ"tɪ·ŋ UK: djuːplɪkeɪtɪŋ
másolatok1
  1. copies
   USA: kɔ'piː·z UK: kɔpɪz
másolatot készít2
  1. print
   USA: prɪ'nt UK: prɪnt
másolatot késziteni2
  1. backup
   USA: bæ'kʌ"p UK: bækʌp
hitelesített másolat13
  1. exemplified copy
   USA: ɪ·gze'mplʌ·faɪ"d kɔ'piː· UK: ɪgzemplɪfaɪd kɔpiː
hiteles(ített) másolat13
  1. attested copy
   USA: ʌ·te'stʌ·d kɔ'piː· UK: ətestɪd kɔpiː
hiteles másolat2
  1. estreat
   UK: ɪstriːt
  1. certified copy
   USA: səː'tʌ·faɪ"d kɔ'piː· UK: səːtɪfaɪd kɔpiː
  1. a true copy
   USA: eɪ' truː' kɔ'piː· UK: eɪ truː kɔpiː
homályos másolat13
  1. muddy print
   USA: mʌ'diː· prɪ'nt UK: mʌdiː prɪnt
másol; másolat1
  1. copy
   USA: kɔ'piː· UK: kɔpiː
élethű más(olat)a13
  1. living image
   USA: lɪ'vɪ·ŋ ɪ'mʌ·ʤ UK: lɪvɪŋ ɪmɪʤ
két másolattal13
  1. in triplicate
   USA: ɪ'n trɪ'plɪ·kʌ·t UK: ɪn trɪplɪkeɪt
papírra rögzített másolat1
  1. hard copy
   USA: hɔ'rd kɔ'piː· UK: hɑd kɔpiː
másolat1
  1. gépírás r Durchschlag
másolat1
  1. e Nachbildung
   1. pluralForm:
   2. Nachbildungtsz. nélkül
   3. Nachbildungen
   1. genitiveForm:
   2. Nachbildung
  1. e Kopie
   ko'piː
   1. genitiveForm:
   2. Kopieen
   3. Kopiepi
  1. r Doppel
   'dɔpəl
   1. pluralForm:
   2. Doppel
   1. genitiveForm:
   2. Doppels
 1. 77
  1. r Abzug
   1. genitiveForm:
   2. Abzuges
   3. Abzugs
  1. r Abguss
   1. genitiveForm:
   2. Abgusses
 2. 7
másolatnoun
másolati példánynoun
hiteles másolatnoun
másolat
 1. másodpéldány
Report or add missing word to a dictionary...