COVID-19 Fight
73 matches in 9 dictionaries. Details
méltánadv
  1. rightly
   USA: raɪ'tliː· UK: raɪtliː
méltán mondhatja hogyv
  1. be entitled to say that
   USA: biː· e·ntaɪ'tʌ·ld tʌ· seɪ' ðʌ·t UK: biː ɪntaɪtld tuː seɪ ðət
méltánylásnoun
  1. appreciation
   USA: ʌ·priː"ʃiː·eɪ'ʃʌ·n UK: əpriːʃɪeɪʃn
  1. Az ő értékelése intellektuális volt.
    1. His own appreciation was intellectual.
méltánylóadj
  1. appreciative
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"tɪ·v UK: əpriːʃətɪv
méltányolv
  1. respect
   USA: riː·spe'kt UK: rɪspekt
  1. appreciate
   USA: ʌ·priː'ʃiː·eɪ"t UK: əpriːʃɪeɪt
  1. acknowledge
   USA: ɪ·knɔ'lɪ·ʤ UK: əknɔlɪʤ
méltányosadj
  1. reasonable
   USA: riː'znʌ·bʌ·l UK: riːznəbl
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. evenhanded
   USA: iː·vʌ·nhæ'ndʌ·d UK: iːvnhændɪd
  1. even-handed
   USA: iː·vʌ·nhæ'ndʌ·d UK: iːvnhændɪd
  1. equitable
   USA: e'kwʌ·tʌ·bʌ·l UK: ekwɪtəbl
méltányos alkuexp
  1. even bargain
   USA: iː'vʌ·n bɔ'rgʌ·n UK: iːvn bɑgɪn
méltányosanadv
  1. fairly
   USA: fe'rliː· UK: feəliː
  1. fair
   USA: fe'r UK: feər
  1. evenly
   USA: iː'vʌ·nliː· UK: iːvnliː
méltányosan és igazságosanexp
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
méltányos(an) és igazságos(an)/tisztességes(en)exp
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
méltányos árexp
  1. reasonable price
   USA: riː'znʌ·bʌ·l praɪ's UK: riːznəbl praɪs
méltányos és igazságosexp
  1. fair and square
   USA: fe'r ʌ·nd skwe'r UK: feər ənd skweər
méltányos meghallgatásexp
  1. fair hearing
   USA: fe'r hɪ'rɪ·ŋ UK: feər hɪərɪŋ
méltányosságnoun
  1. right
   USA: raɪ't UK: raɪt
  1. reasonableness
   USA: riː'znʌ·bʌ"lnʌ·s UK: riːznəblnəs
  1. justice
   USA: ʤʌ'stʌ·s UK: ʤʌstɪs
  1. fairness
   USA: fe'rnʌ·s UK: feənɪs
  1. equity
   USA: e'kwʌ·tiː· UK: ekwɪtiː
méltánytalanadj
  1. unjust
   USA: ʌ·nʤʌ'st UK: ʌnʤʌst
  1. unfair
   USA: ɔː"nfe'r UK: ʌnfeər
  1. Aus stiff
   USA: stɪ'f UK: stɪf
  1. old iniquitous
   UK: ɪnɪkwɪtəs
  1. inequitable
   USA: ɪ"ne'kwʌ·tʌ·bʌ·l UK: ɪnekwɪtəbl
méltánytalanságnoun
  1. wrongdoing
   USA: rɔː'ŋduː·ɪ·ŋ UK: rɔŋduːɪŋ
  1. unfairness
   USA: ʌ·nfe'rnʌ·s UK: ʌnfeənəs
méltánytalanuladv
  1. unfairly
   USA: ʌ·nfe'rliː· UK: ʌnfeəliː
nem méltányol eléggév
  1. underrate
   USA: ʌ·ndəː·reɪ't UK: ʌndəreɪt
nem méltányoltadj
  1. unappreciated
   USA: ʌ"nʌ·priː'ʃiː·eɪ"tʌ·d UK: ʌnəpriːʃɪeɪtɪd
ahogy méltányosexp
  1. as is only fair
   USA: e'z ʌ·z oʊ'nliː· fe'r UK: əz ɪz oʊnliː feər
Report or add missing word to a dictionary...