COVID-19 Fight
139
matches in the
mélyadj
  1. rich
   USA: rɪ'tʃ UK: rɪtʃ
  1. recondite
   USA: re'kʌ·ndaɪ"t UK: rekəndaɪt
  1. profound
   USA: proʊ·faʊ'nd UK: prəfaʊnd
  1. old lowly
   USA: loʊ'liː· UK: loʊliː
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A lovagok mély meghajlással köszöntötték a királynőt.
    1. The knights greeted the queen with a low bow.
  1. informal low-pitched
  1. intense
   USA: ɪ"nte'ns UK: ɪntens
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
  1. absorbed
   USA: ʌ·bzɔː'rbd UK: əbsɔːbd
mély behajlásnoun
  1. ravine
   USA: rʌ·viː'n UK: rəviːn
mély benyomást keltexp
  1. make an impression
   USA: meɪ'k ʌ·n ɪ"mpre'ʃʌ·n UK: meɪk ən ɪmpreʃn
mély benyomást keltőadj
  1. impressive
   USA: ɪ"mpre'sɪ·v UK: ɪmpresɪv
mély csendexp
  1. dead unbroken silence
   USA: de'd ʌ·nbroʊ'kʌ·n saɪ'lʌ·ns UK: ded ʌnbroʊkən saɪləns
  1. blank unbroken silence
   USA: blæ'ŋk ʌ·nbroʊ'kʌ·n saɪ'lʌ·ns UK: blæŋk ʌnbroʊkən saɪləns
mély gyászbanexp
  1. in deep mourning
   USA: ɪ'n diː'p mɔː'rnɪ·ŋ UK: ɪn diːp mɔːnɪŋ
mély hangexp
  1. deep voice
   USA: diː'p vɔɪ's UK: diːp vɔɪs
mély hangonnoun
  1. low
   USA: loʊ' UK: loʊ
  1. A joghurt igen csekély mennyiségű tejcukrot tartalmazhat.
    1. Yoghurt may contain a very low amount of lactose.
  2. Gondold át mielőtt döntesz - mondta csendes hangon.
    1. Think it over before you decide - he said in a low voice.
  3. Valamennyien nagyon mélyen meghajoltak királynőjük előtt.
    1. They all bowed very low to their Queen.
mély hangon szólv
  1. bass
   USA: beɪ's UK: beɪs
mély hangúadj
  1. gruff
   USA: grʌ'f UK: grʌf
mély kivágásexp
  1. low neck
   USA: loʊ' ne'k UK: loʊ nek
mély kivágásúadj
mély meghajlásnoun
  1. sweeping curtsy
   UK: swiːpɪŋ kəːtsiː
  1. formal bown
   USA: fɔː'rmʌ·l boʊ'n
mély redőt vonv
  1. figurative plough
   USA: ploʊ' UK: plaʊ
mély sebnoun
  1. gash
   USA: gæ'ʃ UK: gæʃ
mély tiszteletexp
  1. homage
   USA: hɔ'mʌ·ʤ UK: hɔmɪʤ
  1. high respect
   USA: haɪ' riː·spe'kt UK: haɪ rɪspekt
mély tisztelettelexp
  1. in all submissiveness
   UK: ɪn ɔːl səbmɪsɪvnəs
mély titokexp
  1. dead secret
   USA: de'd siː'krʌ·t UK: ded siːkrɪt
mély vágásnoun
  1. gash
   USA: gæ'ʃ UK: gæʃ
Report or add missing word to a dictionary...