COVID-19 Fight
public supply mainsexp USA: pʌ'blɪ·k sʌ·plaɪ' meɪ'nz UK: pʌblɪk səplaɪ meɪnz
Total Productive Maintenanceexp USA: toʊ'tʌ·l pəː·dʌ'ktɪ·v meɪ'ntnʌ·ns UK: toʊtl prədʌktɪv meɪntənəns
with might and mainexp USA: wʌ·ð maɪ't ʌ·nd meɪ'n UK: wɪð maɪt ənd meɪn
have an eye to the main chanceexp USA: hæ'v ʌ·n aɪ' tʌ· ðiː· meɪ'n tʃæ'ns UK: hæv ən aɪ tuː ðiː meɪn tʃɑns
Report or add missing word to a dictionary...