COVID-19 Fight
11 matches in 6 dictionaries. Details
megadja magátv
  1. yield
   USA: yiː'ld UK: jiːld
  1. throw in his hand
   USA: θroʊ' ɪ'n hʌ·z hæ'nd UK: θroʊ ɪn hɪz hænd
  1. surrender
   USA: səː·e'ndəː· UK: sərendər
  1. surrender oneself
   USA: səː·e'ndəː· wʌ"nse'lf UK: sərendər wʌnself
  1. succumb
   USA: sʌ·kʌ'm UK: səkʌm
  1. strike the flag
   USA: straɪ'k ðiː· flæ'g UK: straɪk ðiː flæg
  1. lower the flag
   USA: loʊ'əː· ðiː· flæ'g UK: loʊər ðiː flæg
  1. knuckle under
   USA: nʌ'kʌ·l ʌ'ndəː· UK: nʌkl ʌndər
  1. knuckle down
   USA: nʌ'kʌ·l daʊ'n UK: nʌkl daʊn
  1. knock under
   USA: nɔ'k ʌ'ndəː· UK: nɔk ʌndər
  1. cave in
   USA: keɪ'v ɪ'n UK: keɪviː ɪn
  1. capitulate
   USA: kʌ·pɪ'tʃuː·leɪ"t UK: kəpɪtʃʊleɪt
megadja magát vminekv
megadja magátexp
  1. geben s.
   'geːbən 'ɛs
  1. ergeben s.
   ɛɐ'geːbən 'ɛs
megadja magátv
  1. kapitulieren
   kapitu'liːrən
  1. geben
   'geːbən
  1. ergeben
   ɛɐ'geːbən
megadja magátv
megadja magátv
  1. poddać się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. poddam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. podda się
   1. seeAlso:
  2. poddawać się
   1. firstPersonSingular:
   2. poddaję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. poddaje się
   1. seeAlso:
megadja magátv
feltétel nélkül megadja magátundef
megadja/feladja magátundef
Report or add missing word to a dictionary...