COVID-19 Fight
megesikv
  1. informal transpire
   USA: træ·nspaɪ'əː· UK: trænspaɪər
  1. happen
   USA: hæ'pʌ·n UK: hæpən
  1. old hap
   USA: hæ'p UK: hæp
megesikv
  1. occur
   USA: ʌ·kəː' UK: əkəːr
  1. Mi az esélye annak, hogy ez megtörténik?
    1. What are the chances of this occurring?
megesik az ilyesmiexp
  1. such things will happen
   USA: sʌ'tʃ θɪ'ŋz wʌ·l hæ'pʌ·n UK: sʌtʃ θɪŋz wɪl hæpən
Report or add missing word to a dictionary...