COVID-19 Fight
140 matches in 10 dictionaries. Details
meghal2
  1. 1.2 shuffle off
   USA: ʃʌ'fʌ·l ɔː'f UK: ʃʌfl ɔf
  1. pay the debt of nature
   USA: peɪ' ðiː· de't ʌ·v neɪ'tʃəː· UK: peɪ ðiː det ɔv neɪtʃər
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. 1.2 6 pass out
   USA: pæ's aʊ't UK: pɑs aʊt
  1. pass on
   USA: pæ's ɔ'n UK: pɑs ɔn
  1. pass away
   USA: pæ's ʌ·weɪ' UK: pɑs əweɪ
  1. join the majority
   USA: ʤɔɪ'n ðiː· mʌ·ʤɔː'rʌ·tiː· UK: ʤɔɪn ðiː məʤɔrɪtiː
  1. go the way of all flesh
   USA: goʊ' ðiː· weɪ' ʌ·v ɔː'l fle'ʃ UK: goʊ ðiː weɪ ɔv ɔːl fleʃ
  1. 6.3 go off
   USA: goʊ' ɔː'f UK: goʊ ɔf
  1. exit
   USA: e'ksʌ·t UK: eksɪt
  1. die
   USA: daɪ' UK: daɪiː
  1. die , died , died
   USA: daɪ' daɪ'd daɪ'd UK: daɪiː daɪd daɪd
  1. depart
   USA: dʌ·pɔ'rt UK: dɪpɑt
  1. decease
   USA: dʌ·siː's UK: dɪsiːs
 1. 1.2 6
  1. 1.2 check out
   USA: tʃe'k aʊ't UK: tʃek aʊt
  1. bung
   USA: bʌ'ŋ UK: bʌŋ
meghalad2
  1. transcend
   USA: træ·nse'nd UK: trænsend
  1. top
   USA: tɔ'p UK: tɔp
  1. pass
   USA: pæ's UK: pɑs
  1. exceed
   USA: ɪ·ksiː'd UK: ɪksiːd
meghaladja anyagi erejét13
  1. be beyond one's purse
   USA: biː· biː"ɔː'nd wʌ'nz pəː's UK: biː bɪjɔnd wʌnz pəːs
meghaladja anyagi erőmet13
  1. beyond my means
   USA: biː"ɔː'nd maɪ' miː'nz UK: bɪjɔnd maɪ miːnz
  1. beyond me
   USA: biː"ɔː'nd miː' UK: bɪjɔnd miː
meghaladja az erőmet13
  1. it is beyond my power
   USA: ʌ·t ʌ·z biː"ɔː'nd maɪ' paʊ'əː· UK: ɪt ɪz bɪjɔnd maɪ paʊər
meghaladja értelmi képességeit13
  1. beyond his compass
   USA: biː"ɔː'nd hʌ·z kʌ'mpʌ·s UK: bɪjɔnd hɪz kʌmpəs
meghaladja képességeimet13
  1. it's above me
   USA: ʌ·ts ʌ·bʌ'v miː' UK: ɪts əbʌv miː
  1. is beyond me
   USA: ʌ·z biː"ɔː'nd miː' UK: ɪz bɪjɔnd miː
meghall2
  1. perceive
   USA: pəː·siː'v UK: pəsiːv
  1. overhear
   USA: oʊ'vəː·hɪ'r UK: oʊvəhɪər
meghallgat2
  1. lend an ear
   USA: le'nd ʌ·n iː'r UK: lend ən ɪər
  1. grant
   USA: græ'nt UK: grɑnt
  1. audition
   USA: ɔ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɔːdɪʃn
meghallgatás1
  1. hearing
   USA: hɪ'rɪ·ŋ UK: hɪərɪŋ
  1. audition
   USA: ɔ·dɪ'ʃʌ·n UK: ɔːdɪʃn
meghallgatás nélkül elítél2
  1. condemn sy unheard
   USA: kʌ·nde'm saɪ' ʌ·nhəː'd
meghallgatásra talál vkinél13
meghallgatást nyer2
  1. gain a hearing
   USA: geɪ'n eɪ' hɪ'rɪ·ŋ UK: geɪn eɪ hɪərɪŋ
meghallgatást nyer vkinél2
meghallgat vkit2
  1. give one's ear to sy
   USA: gɪ'v wʌ'nz iː'r tʌ· saɪ'
meghallott2
  1. overheard
   USA: oʊ'vəː·həː'd UK: oʊvəhəːd
meghalt13
  1. died
   USA: daɪ'd UK: daɪd
  1. dead as a mutton
   USA: de'd e'z eɪ' mʌ'tʌ·n UK: ded əz eɪ mʌtn
  1. dead as a dodo
   USA: de'd e'z eɪ' doʊ'doʊ· UK: ded əz eɪ doʊdoʊ
  1. dead and gone
   USA: de'd ʌ·nd gɔː'n UK: ded ənd gɔn
meghalt a világ számára13
  1. dead to the world
   USA: de'd tʌ· ðiː· wəː'ld UK: ded tuː ðiː wəːld
meghalt és eltemették13
  1. dead and buried
   USA: de'd ʌ·nd be'riː·d UK: ded ənd berɪd
Report or add missing word to a dictionary...