COVID-19 Fight
12 matches in 6 dictionaries. Details
megrémülexp
  1. take alarm
   USA: teɪ'k ʌ·lɔ'rm UK: teɪk əlɑm
  1. take a fright at
   USA: teɪ'k eɪ' fraɪ't æ't UK: teɪk eɪ fraɪt ət
  1. boggle
   USA: bɔ'gʌ·l UK: bɔgl
megrémültadj
  1. dumbfounded
   USA: dʌ'mfaʊ·ndʌ·d UK: dʌmfaʊndɪd
  1. be in a fright
   USA: biː· ɪ'n eɪ' fraɪ't UK: biː ɪn eɪ fraɪt
  1. aghast
   USA: ʌ·gæ'st UK: əgɑst
  1. afeard
   UK: əfɪəd
megrémül vmi miattv
  1. be alarmed at
   USA: biː· ʌ·lɔ'rmd æ't UK: biː əlɑmd ət
megrémül vmitőlv
megrémülexp
  1. entsetzen s.
   ɛnt'zɛtsən 'ɛs
megrémülv
  1. entsetzen
   ɛnt'zɛtsən
megrémülv
megrémülv
  1. przerazić się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. przerażę się
   1. thirdPersonSingular:
   2. przerazi się
   1. seeAlso:
  2. przerażać się
   1. firstPersonSingular:
   2. przerażam się
   1. thirdPersonSingular:
   2. przeraża się
   1. seeAlso:
megrémülv
megrémültundef
Report or add missing word to a dictionary...