COVID-19 Fight
13 matches in 8 dictionaries. Details
megsemmisítésnoun
  1. wrecking
   USA: re'kɪ·ŋ UK: rekɪŋ
  1. repeal
   USA: riː·piː'l UK: rɪpiːl
 1. econ
  1. liquidation
   USA: lɪ"kwʌ·deɪ'ʃʌ·n UK: lɪkwɪdeɪʃn
  1. extermination
   USA: ɪ·kstəː"mʌ·neɪ'ʃʌ·n UK: ɪkstəːmɪneɪʃn
  1. figurative eradication
   USA: ɪ·ræ"dʌ·keɪ'ʃʌ·n UK: ɪrædɪkeɪʃn
  1. effacement
   UK: ɪfeɪsmənt
  1. dissolution
   USA: dɪ"sʌ·luː'ʃʌ·n UK: dɪsəluːʃn
  1. destruction
   USA: dʌ·strʌ'kʃʌ·n UK: dɪstrʌkʃn
  1. annulment
   USA: æ'nʌ·lmʌ·nt UK: ənʌlmənt
  1. annihilation
   USA: ʌ·naɪ"ʌ·leɪ'ʃʌ·n UK: ənaɪəleɪʃn
megsemmisítésnoun
  1. e Vernichtung
   fɛɐ'nɪçtʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Vernichtungen
   1. genitiveForm:
   2. Vernichtung
atomtámadással történő megsemmisítésundef
ítélet megsemmisítéseundef
egymás kölcsönös megsemmisítéseundef
megsemmisítéssing noun
megsemmisítésnoun
megsemmisítési kereset
fegyverek megsemmisítése
növényi kultúrák megsemmisítése
Report or add missing word to a dictionary...