COVID-19 Fight
12 matches in 7 dictionaries. Details
megtartásnoun
  1. retention
   USA: riː·te'nʃʌ·n UK: rɪtenʃn
  1. observing
   USA: ʌ·bzəː'vɪ·ŋ UK: əbzəːvɪŋ
  1. observance
   USA: ʌ·bzəː'vʌ·ns UK: əbzəːvəns
  1. holding
   USA: hoʊ'ldɪ·ŋ UK: hoʊldɪŋ
megtartására kényszerítv
  1. informal nail down
   USA: neɪ'l daʊ'n UK: neɪl daʊn
megtartásnoun
  1. e Erhaltung
   ɛɐ'haltʊŋ
   1. pluralForm:
   2. Erhaltungen
   1. genitiveForm:
   2. Erhaltung
megtartásnoun
 1. választásé stb
megtartásnoun
 1. törvényé, szabályé stb
megtartásnoun
jogtalan megtartásundef
(meg)tartásundef
megtartásnoun
munkahelyek megtartása
Report or add missing word to a dictionary...