COVID-19 Fight
23 matches in 8 dictionaries. Details
megtudv
  1. learn
   USA: ləː'n UK: ləːn
  1. know of
   USA: noʊ' ʌ·v UK: noʊ ɔv
  1. get to know
   USA: gɪ't tʌ· noʊ' UK: get tuː noʊ
  1. find out
   USA: faɪ'nd aʊ't UK: faɪnd aʊt
  1. discover
   USA: dɪ"skʌ'vəː· UK: dɪskʌvər
  1. come to know
   USA: kʌ'm tʌ· noʊ' UK: kʌm tuː noʊ
  1. ascertain
   USA: æ"səː·teɪ'n UK: æsəteɪn
megtudakolv
  1. find out
   USA: faɪ'nd aʊ't UK: faɪnd aʊt
megtudja vki álláspontját egy témával kapcsolatbanv
megtud; rájönv
  1. find out
   USA: faɪ'nd aʊ't UK: faɪnd aʊt
megtud vmitv
ha ő ezt megtudjaexp
  1. if it should come to his ears
   USA: ʌ·f ʌ·t ʃʊ'd kʌ'm tʌ· hʌ·z iː'rz UK: ɪf ɪt ʃʊd kʌm tuː hɪz ɪəz
megtudv
  1. Vernehmen
   fɛɐ'neːmən
  1. erfahren
   ɛɐ'faːrən
  1. sich erkundigen nach
   'zɪç ɛɐ'kʊndɪgən 'naːx
megtudv
  1. dowiedzieć się
   perf
   1. firstPersonSingular:
   2. dowiem się
   1. thirdPersonSingular:
   2. dowie się
   1. thirdPersonPlural:
   2. dowiedzą się
   1. seeAlso:
  2. dowiadywać się
   1. firstPersonSingular:
   2. dowiaduję się
   1. thirdPersonSingular:
   2. dowiaduje się
   1. seeAlso:
megtudundef
  1. literary ritrarre
  1. literary ritraggere
  1. literary ritraere
  1. rilevare
   amiből: da
  1. literary old retrarre
  1. Centr-Italian S-Italian imparare
  1. apprendere
   appréndere
  1. accorgersi di
   accórgersi
megtudakolundef
megtudottadj
aki kérdez, az megtudundef
amint azt később megtudtaundef
(meg)tudakolundef
megtudakol vmitundef
Report or add missing word to a dictionary...