COVID-19 Fight
447 matches in 10 dictionaries. Details
mellnoun
  1. slang can
   USA: kʌ·n UK: kæn
  1. bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. breast
   USA: bre'st UK: brest
  1. bosom
   USA: bʊ'zʌ·m UK: bʊzəm
  1. boobs
   USA: buː'bz UK: buːbz
  1. apples
   USA: æ'pʌ·lz UK: æplz
mell-adj
  1. pectoral
   USA: pe'ktəː·ʌ·l UK: pektərəl
mellbajexp
  1. pectoral disease
   USA: pe'ktəː·ʌ·l dɪ"ziː'z UK: pektərəl dɪziːz
mellbetegségnoun
  1. pectoral disease
   USA: pe'ktəː·ʌ·l dɪ"ziː'z UK: pektərəl dɪziːz
mellbevágó italexp
  1. stiff drink
   USA: stɪ'f drɪ'ŋk UK: stɪf drɪŋk
  1. a stiff drink
   USA: eɪ' stɪ'f drɪ'ŋk UK: eɪ stɪf drɪŋk
mellbevarrásnoun
  1. tucker
   USA: tʌ'kəː· UK: tʌkər
  1. bib
   USA: bɪ'b UK: bɪb
mellbimbónoun
  1. tit
   USA: tɪ't UK: tɪt
  1. old regional pap
   USA: pæ'p UK: pæp
  1. nipple
   USA: nɪ'pʌ·l UK: nɪpl
mellbimbóknoun
  1. nipples
   UK: nɪplz
mellbőségnoun
  1. bust
   USA: bʌ'st UK: bʌst
  1. bust size
   USA: bʌ'st saɪ'z UK: bʌst saɪz
  1. bust measurement
   USA: bʌ'st me'ʒəː·mʌ·nt UK: bʌst meʒəmənt
mellcsontnoun
  1. sternum, sterna
   UK: stəːnəm stəːnə
  1. merrythought
   UK: merɪθɔːt
melldísznoun
  1. pectoral
   USA: pe'ktəː·ʌ·l UK: pektərəl
  1. beside
   USA: bʌ·saɪ'd UK: bɪsaɪd
  1. aside
   USA: ʌ·saɪ'd UK: əsaɪd
mellé állv
  1. take sides with sy
   USA: teɪ'k saɪ'dz wʌ·ð saɪ'
mellébeszélv
  1. shuffle
   USA: ʃʌ'fʌ·l UK: ʃʌfl
  1. prevaricate
   UK: prɪværɪkeɪt
  1. palter
   UK: pɔːltər
  1. equivocate
   USA: ɪ·kwɪ'vʌ·keɪ"t UK: ɪkwɪvəkeɪt
mellébeszélésnoun
  1. slang crap
   USA: kræ'p UK: kræp
  1. Nem hallgatom tovább ezt a hülyeséget!
    1. I won't listen to this crap!
  1. circumlocution
   UK: səːkəmləkjuːʃn
melléfogv
  1. informal muff
   USA: mʌ'f UK: mʌf
  1. err
   USA: əː' UK: əːr
  1. blunder
   USA: blʌ'ndəː· UK: blʌndər
  1. be wide of the mark
   USA: biː· waɪ'd ʌ·v ðiː· mɔ'rk UK: biː waɪd ɔv ðiː mɑk
melléfogásnoun
  1. informal trip
   USA: trɪ'p UK: trɪp
  1. informal figurative muff
   USA: mʌ'f UK: mʌf
  1. faux pas
   USA: fɔː'ks pɔ'z UK: foʊ pɑ
  1. slang boner
   USA: boʊ'nəː· UK: boʊnər
  1. blundering
   USA: blʌ'ndəː·ɪ·ŋ UK: blʌndərɪŋ
  1. blunder
   USA: blʌ'ndəː· UK: blʌndər
melléfogás/baklövésnoun
  1. blunder
   USA: blʌ'ndəː· UK: blʌndər
mellehúsanoun
  1. breast
   USA: bre'st UK: brest
melleknoun
  1. balls
   USA: bɔː'lz UK: bɔːlz
Report or add missing word to a dictionary...