176 matches in 12 dictionaries. Details
gyurgyalag (Merops apiaster)exp
mérömüszer, méröóranoun
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
merőadj
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. scoop
   USA: skuː'p UK: skuːp
  1. informal US plumb
   USA: plʌ'm UK: plʌm
  1. mere
   USA: mɪ'r UK: mɪər
merőbenadv
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
mérőcöveknoun
  1. stake
   USA: steɪ'k UK: steɪk
  1. staff
   USA: stæ'f UK: stɑf
merőedénynoun
  1. baler
   UK: beɪlə
  1. bailer
   USA: beɪ'ləː· UK: beɪlə
  1. bail
   USA: beɪ'l UK: beɪl
mérőedénynoun
  1. figurative measure
   USA: me'ʒəː· UK: meʒər
mérőeszköznoun
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
  1. gauge
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
  1. gage
   USA: geɪ'ʤ UK: geɪʤ
mérőeszközökexp
  1. mathematical instruments
   USA: mæ"θʌ·mæ'tɪ·kʌ·l ɪ'nstrʌ·mʌ·nts UK: mæθəmætɪkl ɪnstrʊmənts
merő gúnynoun
  1. vitriol
   USA: vɪ'triː·ʌ·l UK: vɪtrɪəl
mérőhengernoun
  1. measuring cylinder
   USA: me'ʒəː·ɪ·ŋ sɪ'lʌ·ndəː· UK: meʒərɪŋ sɪlɪndər
  1. graduated cylinder
   USA: græ'ʤʌ·weɪ"tʌ·d sɪ'lʌ·ndəː· UK: græʤʊeɪtɪd sɪlɪndər
merőkanálnoun
  1. ladle
   USA: leɪ'dʌ·l UK: leɪdl
  1. dipper
   USA: dɪ'pəː· UK: dɪpər
merő képtelenségexp
  1. plumb nonsense
   USA: plʌ'm nɔ'nse·ns UK: plʌm nɔnsns
mérőkészüléknoun
  1. meter
   USA: miː'təː· UK: miːtər
mérőkörzőv
  1. calliper
   UK: kælɪpə
  1. calliper compasses
   UK: kælɪpə kʌmpəsɪz
mérőlécnoun
  1. staff
   USA: stæ'f UK: stɑf
 1. math
  1. sector
   USA: se'ktəː· UK: sektər
  1. scale
   USA: skeɪ'l UK: skeɪl
  1. metric gauge
   USA: me'trɪ·k geɪ'ʤ UK: metrɪk geɪʤ
 2. techn
  1. fence
   USA: fe'ns UK: fens
merőlegesv
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
 1. math
  1. perpendicular
   USA: pəː"pʌ·ndɪ'kyʌ·ləː· UK: pəːpəndɪkjʊlər
 2. math
  1. normal
   USA: nɔː'rmʌ·l UK: nɔːml
merőlegesenv
  1. sheer
   USA: ʃɪ'r UK: ʃɪər
  1. at right angles
   USA: æ't raɪ't æ'ŋgʌ·lz UK: ət raɪt æŋglz
merőleges feszültségexp
  1. rated voltage
   USA: reɪ'tʌ·d voʊ'ltʌ·ʤ UK: reɪtɪd voʊltɪʤ
merőleges láncú kárpitszövésexp
Report or add missing word to a dictionary...