COVID-19 Fight
minden lében kanálnoun
  1. nosy parker
   USA: noʊ'ziː· pɔ'rkəː· UK: noʊziː pɑkər
  1. nosey parker
   UK: noʊziː pɑkər
  1. meddler
   UK: medlər
  1. have a finger in every pie
   USA: hæ'v eɪ' fɪ'ŋgəː· ɪ'n e'vriː· paɪ' UK: hæv eɪ fɪŋgər ɪn evriː paɪ
  1. busybody
   UK: bɪzɪbɔdiː
  1. betty
   USA: be'tiː· UK: betiː
minden lében kanál személyexp
  1. nosey parker
   UK: noʊziː pɑkər
Report or add missing word to a dictionary...