COVID-19 Fight
6 matches in 6 dictionaries. Details
mindenekelőttadv
  1. of all things
   USA: ʌ·v ɔː'l θɪ'ŋz UK: ɔv ɔːl θɪŋz
  1. first thing
   USA: fəː'st θɪ'ŋ UK: fəːst θɪŋ
  1. first of all
   USA: fəː'st ʌ·v ɔː'l UK: fəːst ɔv ɔːl
  1. first and foremost
   USA: fəː'st ʌ·nd fɔː'rmoʊ"st UK: fəːst ənd fɔːmoʊst
  1. chief
   USA: tʃiː'f UK: tʃiːf
  1. before everything else
   USA: biː"fɔː'r e'vriː·θɪ"ŋ e'ls UK: bɪfɔːr evrɪθɪŋ els
  1. above all
   USA: ʌ·bʌ'v ɔː'l UK: əbʌv ɔːl
mindenekelőttadv
mindenekelőttundef
mindenekelőttadv
Report or add missing word to a dictionary...