COVID-19 Fight
mondanivalóját találóan kifejező író13
    1. writer felicitous in his choice of words
      USA: raɪ'təː· fʌ·lɪ'sʌ·tʌ·s ɪ'n hʌ·z tʃɔɪ's ʌ·v wəː'dz UK: raɪtər fəlɪsɪtəs ɪn hɪz tʃɔɪs ɔv wəːdz
Report or add missing word to a dictionary...