COVID-19 Fight
115 matches in 7 dictionaries. Details
mondod teexp
  1. so you say
   USA: soʊ' yuː' seɪ' UK: soʊ juː seɪ
mondok neked valamitexp
  1. i'll tell you what
   USA: ɪ'l te'l yuː' hwʌ't UK: ɪl tel juː wɔt
mondok neked vmitexp
  1. i'll tell you what
   USA: ɪ'l te'l yuː' hwʌ't UK: ɪl tel juː wɔt
mondok vmit öreg fiúexp
  1. i say old egg
   USA: aɪ' seɪ' oʊ'ld e'g UK: aɪ seɪ oʊld eg
mondottadj
  1. said
   USA: se'd UK: sed
mondottav
  1. quoth
   UK: kwoʊθ
nekem mondod a tanárnak?exp
  1. teach your grandmother to suck eggs
   USA: tiː'tʃ yʊ'r græ'mʌ"ðəː· tʌ· sʌ'k e'gz UK: tiːtʃ jɔːr grænmʌðər tuː sʌk egz
igazán mondomexp
  1. tell you this on the level
   USA: te'l yuː' ðʌ·s ɔ'n ðiː· le'vʌ·l UK: tel juː ðɪs ɔn ðiː levl
komolyan mondom!exp
  1. i mean it!
   USA: aɪ' miː'n ʌ·t UK: aɪ miːn ɪt
szavamra mondomexp
  1. take my word for it
   USA: teɪ'k maɪ' wəː'd frəː· ʌ·t UK: teɪk maɪ wəːd fəː ɪt
mit mondott?exp
  1. what did you say?
   USA: hwʌ't dʌ·d yuː' seɪ' UK: wɔt dɪd juː seɪ
vaktában mondottadj
  1. random
   USA: ræ'ndʌ·m UK: rændəm
félre mondott megjegyzésnoun
  1. aside
   USA: ʌ·saɪ'd UK: əsaɪd
kapásból mondott véleményexp
  1. snap judgment
   USA: snæ'p ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: snæp ʤʌʤmənt
  1. snap judgement
   USA: snæ'p ʤʌ'ʤmʌ·nt UK: snæp ʤʌʤmənt
el nem mondottadj
  1. unsaid
   USA: ʌ·nse'd UK: ʌnsed
  1. undelivered
   USA: ʌ"ndʌ·lɪ'vəː·d UK: ʌndɪlɪvəd
ki nem mondottadj
  1. unvoiced
   UK: ʌnvɔɪst
színarany amit mondott!exp
visszaszivja amit mondott(szavakat)v
  1. eat one's words
   USA: iː't wʌ'nz wəː'dz UK: iːt wʌnz wəːdz
jobb ha nem mondok semmitexp
  1. i had better say nothing
   USA: aɪ' hæ'd be'təː· seɪ' nʌ'θɪ·ŋ UK: aɪ həd betər seɪ nʌθɪŋ
mondókanoun
  1. say
   USA: seɪ' UK: seɪ
Report or add missing word to a dictionary...