109 matches in 9 dictionaries. Details
mozgó3
  1. running
   USA: rʌ'nɪ·ŋ UK: rʌnɪŋ
  1. moving
   USA: muː'vɪ·ŋ UK: muːvɪŋ
  1. mobile
   USA: moʊ'bʌ·l UK: moʊbaɪl
  1. loose
   USA: luː's UK: luːs
  1. ambulatory
   USA: æ'mbyʌ·lʌ·tɔː"riː· UK: æmbjʊlətəriː
mozgó átlagok módszere13
  1. method of moving averages
   USA: me'θʌ·d ʌ·v muː'vɪ·ŋ æ'vrɪ·ʤʌ·z UK: meθəd ɔv muːvɪŋ ævərɪʤɪz
mozgócsiga1
 1. 62
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
mozgó csiga1
  1. runner
   USA: rʌ'nəː· UK: rʌnər
mozgó csónakról horgászik2
  1. troll
   USA: troʊ'l UK: troʊl
  1. troll
   USA: troʊ'l UK: troʊl
mozgódaru1
  1. derrick
   USA: de'rɪ·k UK: derɪk
mozgó falka1
  1. drove
   USA: droʊ'v UK: droʊv
mozgó fog13
  1. loose tooth
   USA: luː's tuː'θ UK: luːs tuːθ
mozgóhurok1
  1. running knot
   USA: rʌ'nɪ·ŋ nɔ't UK: rʌnɪŋ nɔt
mozgójárda1
mozgókép3
  1. moving pictures
   USA: muː'vɪ·ŋ pɪ'ktʃəː·z UK: muːvɪŋ pɪktʃəz
  1. motion picture
   USA: moʊ'ʃʌ·n pɪ'ktʃəː· UK: moʊʃn pɪktʃər
mozgóképességétől megfoszt2
  1. cripple
   USA: krɪ'pʌ·l UK: krɪpl
mozgókonyha1
  1. rolling kitchen
   USA: roʊ'lɪ·ŋ kɪ'tʃʌ·n UK: roʊlɪŋ kɪtʃɪn
mozgókönyvtár1
  1. bookmobile
   USA: bʊ'kmoʊ·biː"l UK: bʊkmoʊbiːl
mozgó légicél13
  1. airborne moving target
   USA: e'rbɔː"rn muː'vɪ·ŋ təː'gʌ·t UK: eəbɔːn muːvɪŋ tɑgɪt
mozgólépcső1
  1. travelling staircase
   USA: træ'vʌ·lɪ·ŋ ste'rkeɪ"s UK: trævlɪŋ steəkeɪs
  1. traveling staircase
   USA: træ'vlɪ·ŋ ste'rkeɪ"s UK: trævlɪŋ steəkeɪs
  1. moving staircase
   USA: muː'vɪ·ŋ ste'rkeɪ"s UK: muːvɪŋ steəkeɪs
  1. escalator
   USA: e'skʌ·leɪ"təː· UK: eskəleɪtər
mozgóposta1
  1. travelling post-office
   UK: trævlɪŋ poʊstɔfɪs
  1. traveling post-office
   UK: trævlɪŋ poʊstɔfɪs
mozgósít2
  1. mobilize
   USA: moʊ'bʌ·laɪ"z UK: moʊbɪlaɪz
mozgósítás1
  1. mobilization
   USA: moʊ"bʌ·lʌ·zeɪ'ʃʌ·n UK: moʊbɪlaɪzeɪʃn
mozgóteher1
Report or add missing word to a dictionary...