COVID-19 Fight
8 matches in 5 dictionaries. Details
nagy tömegnoun
  1. muckle
   USA: mʌ'kʌ·l UK: mʌkl
  1. much
   USA: mʌ'tʃ UK: mʌtʃ
  1. mountain
   USA: maʊ'ntʌ·n UK: maʊntɪn
  1. mort
   USA: mɔː'rt UK: mɔːt
nagy tömegbenexp
  1. in quantity
   USA: ɪ'n kwɔ'nʌ·tiː· UK: ɪn kwɔntɪtiː
nagy tömegnoun
  1. figurative e Legion
   le'gioːn
   1. pluralForm:
   2. Legionen
   1. genitiveForm:
   2. Legion
nagy tömegnoun
nagy tömeg vanundef
nagy tömegundef
  1. manica
   mánica
  1. rare fitta
nagy tömegnoun
nagy, impozáns tömegű dolognoun
Report or add missing word to a dictionary...