COVID-19 Fight
6 matches in 3 dictionaries. Details
nagy tudásúadj
  1. learned
   USA: ləː'nʌ·d UK: ləːnɪd
  1. erudite
   USA: e'rʌ·daɪ"t UK: eruːdaɪt
  1. deep
   USA: diː'p UK: diːp
nagy tudású emberexp
  1. man of great learning
   USA: mæ'n ʌ·v greɪ't ləː'nɪ·ŋ UK: mæn ɔv greɪt ləːnɪŋ
nagy tudásúadj
nagy tudásúundef
nagy tudásúadj
nagy tudású irodalmárnoun
  1. old grammatico
   m tsz: -ci grammático
  1. old gramatico
   m
Report or add missing word to a dictionary...