COVID-19 Fight
nagyon jól ismeri2
    1. know something as the back of one's hand
      USA: noʊ' sʌ'mθɪ·ŋ e'z ðiː· bæ'k ʌ·v wʌ'nz hæ'nd UK: noʊ sʌmθɪŋ əz ðiː bæk ɔv wʌnz hænd
Report or add missing word to a dictionary...