COVID-19 Fight
6 matches in 5 dictionaries. Details
nagyzási hóbortnoun
    1. megalomania
      USA: me"gʌ·loʊ·meɪ'niː·ʌ· UK: megələmeɪnɪə
    1. delusion of grandeur
      USA: dʌ·luː'ʒʌ·n ʌ·v græ·nduː'r UK: dɪluːʒn ɔv grænʤər
nagyzási hóbortexp
nagyzási hóbortnoun
nagyzási hóbortban szenvedőundef
nagyzási hóbortnoun
Report or add missing word to a dictionary...