COVID-19 Fight
146 matches in 11 dictionaries. Details
napi3
  1. quotidian
   UK: kwoʊtɪdɪən
  1. 6.3 diurnal
   USA: daɪ·əː'nʌ·l UK: daɪəːnl
  1. 7.3 day
   USA: deɪ' UK: deɪ
  1. daily
   USA: deɪ'liː· UK: deɪliː
  1. circadian
   USA: səː·keɪ'diː·ʌ·n
napi adag1
  1. ration
   USA: reɪ'ʃʌ·n UK: ræʃn
napi árfolyam1
  1. current rate
   USA: kɔ'rʌ·nt reɪ't UK: kʌrənt reɪt
napidíj1
  1. per diem
   USA: pəː' diː'm
  1. daily allowance
   USA: deɪ'liː· ʌ·laʊ'ʌ·ns UK: deɪliː əlaʊəns
napi élelem13
  1. day's rations
   USA: deɪ'z ræ'ʃʌ·nz UK: deɪz ræʃnz
napi foglalkozás, rutin1
  1. routine
   UK: ruːtiːn
napi hírek rovata1
  1. 1.2 par
   USA: pɔ'r UK: pɑr
napi hírek rovatvezetője13
  1. writer of pars
   USA: raɪ'təː· ʌ·v pɔ'rz UK: raɪtər ɔv pɑz
  1. par writer
   USA: pɔ'r raɪ'təː· UK: pɑr raɪtər
napilap1
  1. gazette
   USA: gʌ·ze't UK: gəzet
  1. daily
   USA: deɪ'liː· UK: deɪliː
  1. daily paper
   USA: deɪ'liː· peɪ'pəː· UK: deɪliː peɪpər
napimádás1
napimádó1
napi, mindennapos4
  1. daily
   USA: deɪ'liː· UK: deɪliː
napi munkaterv1
 1. 355
  1. detail
   USA: diː'teɪ·l UK: diːteɪl
napi; naponta ismétlödö3
napiparancs1
 1. 355
  1. dispatch
   USA: dɪ"spæ'tʃ UK: dɪspætʃ
napi pénz13
  1. money on call
   USA: mʌ'niː· ɔ'n kɔː'l UK: mʌniː ɔn kɔːl
napi politika13
  1. current affairs
   USA: kɔ'rʌ·nt ʌ·fe'rz UK: kʌrənt əfeəz
napirányba fordít2
  1. veer
   USA: vɪ'r UK: vɪər
napirend1
  1. order of the day
   USA: ɔː'rdəː· ʌ·v ðiː· deɪ' UK: ɔːdər ɔv ðiː deɪ
  1. 6 calendar
   USA: kæ'lʌ·ndəː· UK: kælɪndər
  1. business of the day
   USA: bɪ'znʌ·s ʌ·v ðiː· deɪ' UK: bɪznəs ɔv ðiː deɪ
  1. agenda
   USA: ʌ·ʤe'ndʌ· UK: əʤendə
napirenden lévő ügy13
  1. case at issue
   USA: keɪ's æ't ɪ'ʃuː· UK: keɪs ət ɪʃuː
Report or add missing word to a dictionary...